O banku    Placówki banku Bankomaty Oferta Oprocentowanie Prowizje i opłaty Zrzeszenie BPS BFG Aktualności PSD2

13 Sierpnia 2022 01:53 Sobota
Imieniny:Diana, Dianna, Gertruda, Helena, Hipolit, Hipolita, Jan, Kasjan, Radomiła, Wojbor
Strona główna | Aktualności |Aktualności


wróć do wszystkich aktualności 
2018-10-02 12:31:00

 

 

 

 RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.

 

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

 

1. Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

 

2. Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe?

Bank przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji. Prowadzimy również działalność informacyjną o naszych usługach i produktach.

 

3. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełny dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

 

4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z  Bankiem w placówkach sprzedażowych lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 

5. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych?

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Banku MZBS ? Anettą Duch mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iodo@m-zbs.pl.

 

6. W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank:

1)   w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,

2)   w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością bankową, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu sprzedaży                 i marketingu bezpośredniego,

3)   gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

4)   wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego w Banku,

5)   w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.

 

7. Jakie rodzaje/kategorie danych osobowych Bank przetwarza?

Bank przetwarza:

1)   dane związane z identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta,

2)   dane transakcyjne,

3)   dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostających na utrzymaniu i pozosta-jących we wspólnym gospodarstwie domowym,

4)   dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług bankowych,

5)   dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej,

6)   dane audiowizualne (nagrywane rozmowy dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych).

 

8. Kto jest odbiorcą moich danych?

Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

1)   dla Biura Informacji Kredytowej S.A.,

2)   dla Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,

3)   Związkowi Banków Polskich,

4)   Ministerstwu Finansów, w tym Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej,

5)   Komisji Nadzoru Finansowego,

6)   biurom informacji gospodarczej,

7)   spółkom Grupy BPS,

8)   bankom, instytucjom kredytowym i innym upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,

9)   podmiotom,  którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 

9. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

10. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Bank?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

 

11. Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

1)   dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),

2)   sprostowania danych (art. 16. RODO),

3)   usunięcia danych (art. 17 RODO),

4)   ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

5)   przenoszenia danych (art. 20 RODO),

6)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

7)   niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

 

12. Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

13. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy - niezbędne.

 

14. Skąd Bank ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski i umowy zawarte z Bankiem, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. W takiej sytuacji Bank ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

 

15. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług lepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

 

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DA-NYCH OSOBOWYCH

 

Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) Banku jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw Klienta wynikających z RODO w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018r., a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. Bank rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Banku lub osobę działającą w jego imieniu:

1)   w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,

2)   w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,

3)   w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie ? najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

 1. Klient może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Od 25 maja 2018r. formularz wniosku dostępny będzie na stronie internetowej Banku www.m-zbs.pl, w zakładce Aktualności lub w placówkach sprzedażowych Banku. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 2. Klient może złożyć wypełniony wniosek w każdej placówce sprzedażowej Banku.
 3. Placówka sprzedażowa Banku realizuje wniosek Klienta w zakresie obowiązku informacyjnego (udziela informacji Klientowi), prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych). W przypadku pozostałych praw Klienta obsługę wniosku realizują wyznaczeni pracownicy Centrali Banku.
 4. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żądania Klienta.
 5. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank.
 6. W imieniu Banku Inspektor Ochrony Danych Osobowych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, przekazanym listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 7. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków Klienta jest większa niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, Bank może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi.
 8. W przypadku, gdy Klient składa wniosek w charakterze ubezpieczonego/ubezpieczającego/uprawnionego/ uposażonego w umowie ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Banku z zakładem ubezpieczeń z nim współpracującym (dotyczy realizacji praw Klienta, którego dane zostały powierzone do przetwarzania Bankowi przez zakład ubezpieczeń będący ich administratorem), Bank informuje zakład ubezpieczeń o złożonym żądaniu realizacji praw Klienta w zakresie danych osobowych, przekazując zakładowi ubezpieczeń wniosek w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez Klienta. Odpowiedź na wniosek Klienta jest w tym przypadku udzielana bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń lub przez Bank w terminie i w sposób uprzednio uzgodniony z zakładem ubezpieczeń.
 9. Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 10. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikami placówek sprzedażowych lub  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iodo@m-zbs.pl.

 

 

Morąg, 23 maja 2018r.

 

Administrator: Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016r.)
  Logowanie Internet Banking
  zaloguj się  

„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.m-zbs.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.m-zbs.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies.