O banku    Placówki banku Bankomaty Oferta Oprocentowanie Prowizje i opłaty Zrzeszenie BPS BFG Aktualności PSD2
21 PaĄdziernika 2020 17:29 Środa
Imieniny:Bernard, Celina, Dobromił, Elżbieta, Hilary, Klemencja, Pelagia, Pelagiusz, Urszula, Wszebora
Strona główna | O banku | Statut Banku

wróć do menu
V  Organy Banku Spółdzielczego

§ 19
1. Organami Banku Spółdzielczego są:
1)      Walne Zgromadzenie,
2)      Rada Nadzorcza,
3)      Zarząd.
2. W przypadku, gdy liczba członków Banku Spółdzielczego przekroczy 100, Walne Zgromadzenie zostaje zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli. Organami Banku Spółdzielczego są:
1)      Zebranie Przedstawicieli,
2)      Rada Nadzorcza,
3)      Zarząd,
4)      Zebrania Grup Członkowskich.
3.       Członkami organów mogą być wyłącznie członkowie Banku Spółdzielczego, a w przypadku Zarządu i Rady Nadzorczej ? także osoby wskazane przez członka Banku Spółdzielczego będącego osobą prawną.
4.       Wybory do organów wybieralnych Banku Spółdzielczego wymienionych w ust. 1 pkt. 2 i 3 lub ust. 2 pkt. 1-3 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy prawa lub Statut stanowią inaczej.
5.       Mandat członka organu wybieralnego wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1)      odwołania przez organ wybierający,
2)      zrzeczenia się funkcji /mandatu/,
3)      utraty członkostwa w Banku Spółdzielczym,
4)      śmierci.
6.       W miejsce członka organu, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji można dokonać wyboru uzupełniającego na okres do końca trwania tej kadencji.
7.       Uchwały organów, z wyjątkiem dotyczących wyborów i odwołania członków organów Banku Spółdzielczego oraz w innych przypadkach wynikających z odrębnych przepisów ustawy, są podejmowane w głosowaniu jawnym.  Głosowanie jawne może być zastąpione głosowaniem tajnym na żądanie większości członków uczestniczących w głosowaniu.
8.       Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla dokonania wyborów lub podjęcia uchwały przez organ Banku Spółdzielczego uwzględnia się tylko głosy oddane ?za? i ?przeciw? uchwale, a głosy wstrzymujące się od głosowania odnotowuje się tylko w protokole posiedzenia. Uchwały organów Banku Spółdzielczego są podejmowane w głosowaniu, w którym uzyskano zwykłą większość głosów przy wymaganej obecności połowy członków (wymóg quorum) chyba, że przepisy prawa lub Statut stanowią inaczej.
9.       Z posiedzenia organów Banku Spółdzielczego sporządza się protokół. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie. Protokoły powinny być przechowywane przez okres 10 lat.
10.  Organy Banku Spółdzielczego działają również zgodnie z uchwalonymi regulaminami wymienionymi w Statucie, które określają szczegółowo zasady, tryb i zakres ich działania.
11.  Członkowie organów Banku Spółdzielczego są obowiązani do przestrzegania tajemnicy bankowej.
 
Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/

§ 20
 1.  Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ jest najwyższym organem Banku Spółdzielczego.
 2. W Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ biorą udział osobiście członkowie /przedstawiciele/ Banku Spółdzielczego  oraz pełnomocnicy członków /przedstawicieli/ ? osób prawnych ustanowieni w pełnomocnictwie pisemnym na poszczególne posiedzenia. Jeden pełnomocnik może zastępować tylko jedną osobę prawną.
 3. Członek Banku Spółdzielczego  niebędący przedstawicielem może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli bez prawa głosu.
 4. Liczba przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli nie może być mniejsza niż 25.
 5. Przedstawiciele wybierani są spośród członków wchodzących w skład poszczególnych Grup Członkowskich w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą, proporcjonalnie do ilości członków danej grupy, przy czym jeden przedstawiciel powinien przypadać na nie mniej niż 4 członków Banku Spółdzielczego i na nie więcej niż 4% ogólnej liczby członków Banku Spółdzielczego. Każde Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera przynajmniej jednego przedstawiciela. Czas trwania mandatu przedstawiciela wynosi 4 lata.
 6. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ i przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli.
 7. Każdemu uprawnionemu do brania udziału w Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ przysługuje jeden głos.
 8. W Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Banku Zrzeszającego, związku rewizyjnego, w którym Bank Spółdzielczy jest zrzeszony oraz Krajowej Rady Spółdzielczej i inne osoby zaproszone przez Zarząd.
 
§ 21
 1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ należy:
1)      uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
2)      rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzenie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Banku Spółdzielczego, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
3)      rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Banku Spółdzielczego oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
4)      podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
5)      podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
6)      podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
7)      oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć,
8)      podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się banków oraz likwidacji Banku Spółdzielczego,
9)      rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
10)  uchwalanie zmian Statutu,
11)  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Banku Spółdzielczego ze związku rewizyjnego oraz upoważniającej Zarząd do podejmowania działań w tym zakresie,
12)   wybór delegatów na zjazd związku rewizyjnego, w którym Bank Spółdzielczy jest zrzeszony,
13)  wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
14)  ustalanie wynagrodzeń dla Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej,
15)  podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy przewidzianych przepisami prawa,
16)  uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
17)   podejmowanie uchwał w sprawie zawierania przez Bank Spółdzielczy umów o zrzeszeniu z Bankiem Zrzeszającym.
2. Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ jako najwyższy organ Banku Spółdzielczego może zająć stanowisko w każdej sprawie, jeżeli zostanie ona wprowadzona prawidłowo do porządku obrad. Jednak z uwagi na rozdzielność funkcji i kompetencji poszczególnych organów, gdy sprawa należy do właściwości innego organu ? wówczas ostateczną decyzję podejmuje właściwy uprawniony organ.
3. Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
§ 22
1. Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ także na żądanie:
1)        Rady Nadzorczej,
2)        przynajmniej jednej dziesiątej ogółu członków Banku Spółdzielczego, nie mniej jednak niż 3.
3. Zebranie Przedstawicieli zwołuje się także na żądanie:
1)        1/3 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
2)        zebrań Grup Członkowskich, obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków w Banku Spółdzielczym.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ powinno być złożone na piśmie, z podaniem celu jego zwołania.
4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie      nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Bank Spółdzielczy jest zrzeszony lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Banku Spółdzielczego.
§ 23
 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ zawiadamia się członków Banku Spółdzielczego, z zastrzeżeniem ust. 3, pisemnie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 14 dni przed jego terminem.
 2. Takie samo zawiadomienie należy wywiesić w siedzibie Banku Spółdzielczego i w jego jednostkach organizacyjnych. W tym samym terminie zawiadamia się także członków Rady Nadzorczej, Związek Rewizyjny oraz Krajową Radę Spółdzielczą.
 3. Obowiązek zawiadomienia na piśmie członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli dotyczy tylko członków Banku Spółdzielczego, którzy są przedstawicielami wybranymi na Zebranie Przedstawicieli. Pozostałych członków Zarząd zawiadamia przez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie Banku Spółdzielczego i jego jednostkach organizacyjnych oraz w miejscach powszechnie wykorzystywanych do zamieszczania ogłoszeń na terenie działania Banku Spółdzielczego.
 4. W zawiadomieniu można także wskazać drugi termin posiedzenia Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/, w którym będzie mogło ono obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych członków /przedstawicieli/. W zawiadomieniu należy zamieścić informację o wyłożeniu w lokalu Banku Spółdzielczego do wglądu członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujących dokumentów:
1)      rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
2)      sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/,
3)      projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/,
4)      protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.
5. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ mogą również żądać uzupełnienia porządku obrad, pod warunkiem złożenia tego żądania nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.
6. Uzupełniający porządek obrad powinien być przesłany wszystkim  zawiadomionym o Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, nie później niż na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.
 
§ 24
 1. 1.       Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
 2. 2.       W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ mniejszej liczby uprawnionych niż określono w ust. 1, zwołuje się Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ w drugim terminie.
 3. 3.       Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków /przedstawicieli/, pod warunkiem zamieszczenia o tym wzmianki w pisemnym zawiadomieniu o jego zwołaniu.
 4. 4.       Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ powinno się odbyć w drugim terminie nie później niż w terminie 30 dni od daty pierwszego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.
 
§ 25
 1. 1.       Obrady Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej. On też zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ i Sekretarza, stanowiących Prezydium Zgromadzenia /Zebrania/.
 2. 2.       W skład Prezydium nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Banku Spółdzielczego.
§ 26
 1. 1.       Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
 2. 2.       Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, z wyjątkiem gdy wymagana jest większość kwalifikowana.
 3. 3.       Głosowania w trakcie Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ odbywają się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków organów Banku Spółdzielczego.
 4. 4.       Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ obowiązują wszystkich członków oraz wszystkie organy i są ogłaszane poprzez wywieszenie w siedzibie Banku Spółdzielczego.
 5. 5.       Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Banku Spółdzielczego albo mająca na celu pokrzywdzenie jego członka może być zaskarżona do sądu.
 6. 6.       Każdy członek lub Zarząd Banku Spółdzielczego może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.
 7. 7.       Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ bądź uchylające uchwałę ma moc   prawną względem wszystkich członków Banku Spółdzielczego oraz wszystkich jego organów.
 
§ 27
 1. 1.       Przebieg Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ jest protokołowany.
 2. 2.       Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz.
 3. 3.       Protokół zawiera:
1)      datę odbycia Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/,
2)      informację o obecnych członkach /przedstawicielach/,
3)      dane wykazujące zdolność do podejmowania uchwał,
4)      porządek obrad, podaną zwięźle istotną treść dyskusji,
5)      dokładne brzmienie podjętych uchwał z określeniem sposobu ich podjęcia i wyników głosowania.
 
RADA NADZORCZA

§ 28
 1. 1.       Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Banku Spółdzielczego.
 2. 2.       Rada Nadzorcza składa się z 5 do 11 członków.
 3. 3.       Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ na okres 4 lat. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/, w terminie 7 dni od daty wyborów.
 4. 4.       Do składu Rady Nadzorczej może być wybrany wyłącznie członek Banku Spółdzielczego, a jeżeli członkiem Banku Spółdzielczego jest osoba prawna ? do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Banku Spółdzielczego, wskazana przez osobę prawną.
 5. 5.       Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ może dokonać wyboru uzupełniającego na okres do końca kadencji.
 6. 6.       Przed upływem kadencji członek Rady Nadzorczej może być odwołany większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/.
 7. 7.       W Radzie Nadzorczej udział pracowników Banku Spółdzielczego będących jego członkami nie może przekraczać 1/5 jej składu.
§ 29
 1. 1.  Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1)      występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Zarządu,
2)      powoływanie oraz odwoływanie w głosowaniu tajnym członków Zarządu,
3)      uchwalanie rocznych planów finansowo-gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej, opracowywanych przez Zarząd Banku Spółdzielczego,
4)      nadzór i kontrola działalności Banku Spółdzielczego poprzez:
a)        badanie okresowych oraz rocznych sprawozdań finansowych,
b)       dokonywanie okresowych ocen działalności Banku Spółdzielczego, a w szczególności działalności gospodarczej,
c)        przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Banku Spółdzielczego i jego członków,
d)       nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania oraz ocenę adekwatności i skuteczności tego systemu,
5)      podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
6)      podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
7)      zatwierdzanie struktury organizacyjnej Banku Spółdzielczego oraz uchwalanie Regulaminu Działania Zarządu, regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej oraz regulaminu kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego, regulaminu funduszu społeczno-kulturalnego i regulaminu funduszu nagród z nadwyżki bilansowej,
8)      rozpatrywanie odwołań członków Banku Spółdzielczego od uchwał Zarządu w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym,
9)      rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu Banku Spółdzielczego,
10)  składanie Walnemu Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli, ocenę sprawozdań finansowych i lustracji,
11)  podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Bankiem Spółdzielczym a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Bank Spółdzielczy w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Banku Spółdzielczego przy tych czynnościach; do reprezentowania Banku Spółdzielczego wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
12)  podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka z Banku Spółdzielczego lub wykreślenia członka z rejestru członków,
13)  ustalanie liczby Grup Członkowskich i przynależności członków Banku Spółdzielczego do poszczególnych Grup Członkowskich na zasadach określonych w Statucie,
14)  ustalanie liczby przedstawicieli wybieranych na Zebranie Przedstawicieli przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich na zasadach określonych w Statucie,
15)  zawieszanie uchwał Zebrania Grup Członkowskich do czasu ich rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutem lub uchwałami Zebrania Przedstawicieli,
16)  podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia członka Rady Nadzorczej, w wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji,
17)  uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń podmiotom określonym w art. 79 i 79a ustawy Prawo bankowe,
18)  ustalanie składu i zasad działania Komitetu Kredytowego, działającego w Banku Spółdzielczym,
19)  dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego,
20)  dokonanie, w głosowaniu tajnym, wyboru pełnomocnika Banku Spółdzielczego na Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Banku Zrzeszającego,
21)  zatwierdzanie Regulaminu, określającego powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, wykonywania czynności określonych w ustawie Prawo bankowe.
 1. 2.       W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Banku Spółdzielczego sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Banku Spółdzielczego.
 
§ 30
 1. 1.  Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o powołaniu Prezydium Rady w składzie:
1)       Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2)       Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3)       Sekretarz Rady Nadzorczej,
4)       Członkowie Rady Nadzorczej, wybierani w głosowaniu tajnym.
 1. 2.       Prezydium Rady Nadzorczej organizuje pracę Rady Nadzorczej.
 2. 3.       Tryb zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał, a także sprawy  organizacyjne Rady Nadzorczej określa jej regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/.

ZARZĄD

§ 31
 1. 1.       Do składu Zarządu może być wybrany wyłącznie członek Banku Spółdzielczego, a jeżeli członkiem Banku Spółdzielczego jest osoba prawna, członków Zarządu wybiera się również spośród kandydatów wskazanych przez osoby prawne.
 2. 2.       Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów i członków wybranych na czas nieokreślony.
 3. 3.       Członków Zarządu powołuje i odwołuje w głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza.
 4. 4.       Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Prezesa Zarządu następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.
 5. 5.       Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, przy czym powołanie następuje na wniosek Prezesa Zarządu.
 6. 6.       Co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego, powinno posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe dające rękojmię prowadzenia działalności Banku Spółdzielczego z zachowaniem bezpieczeństwa wkładów i lokat w nim zgromadzonych oraz pozostawać w stosunku pracy z Bankiem Spółdzielczym, związanym z pełnioną funkcją.
 7. 7.       Odwołanie Prezesa lub innego członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.
 8. 8.       Odwołanie członka Zarządu lub zawieszenie go w czynnościach nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
                                                            § 32
 9. 1.       Zarząd kieruje działalnością Banku Spółdzielczego oraz reprezentuje Bank Spółdzielczy na zewnątrz.
 10. 2.        Podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w przepisach prawa i Statucie dla innych organów należy do Zarządu.
 11. 3.       Oświadczenia woli w imieniu Banku Spółdzielczego składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik lub dwóch pełnomocników, ustanowionych bezpośrednio przez Zarząd. Oświadczenia woli w imieniu Banku Spółdzielczego przy zawieraniu umów rachunku bankowego, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, składa członek Zarządu lub pełnomocnik ustanowiony bezpośrednio przez Zarząd.
 12. 4.       Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, składa się w ten sposób, że pod firmą Banku Spółdzielczego osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
 13. 5.       Zarząd działa kolegialnie i podejmuje uchwały. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu.
 14. 6.       W okresie między posiedzeniami członkowie Zarządu wykonują swoje czynności w ramach przyjętego podziału.
 15. 7.       Funkcjonowanie i tryb pracy Zarządu oraz podział czynności między członków Zarządu określa Regulamin Działania Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 
§ 33
 1. 1.       Prezes Zarządu:
1)      przewodniczy Zarządowi Banku Spółdzielczego,
2)      wydaje zarządzenia wewnętrzne regulujące działalność Banku Spółdzielczego w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Zarządu lub innych organów Banku Spółdzielczego,
3)      bezpośrednio nadzoruje pracę podporządkowanych mu jednostek i komórek organizacyjnych, w tym komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego),
4)      nadzoruje zarządzanie ryzykami wynikającymi z prowadzonej przez Bank Spółdzielczy działalności,
5)      odpowiada za efektywne kierowanie działalnością Banku Spółdzielczego, w tym za zarządzanie ryzykiem kredytowym,
6)      podejmuje decyzje o zatrudnieniu pracowników.
 
 1. 2.  Do kompetencji Wiceprezesa Zarządu należy:
1)       zastępowanie prezesa w czasie jego nieobecności oraz odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie banku w tym okresie,
2)       bezpośredni nadzór nad działalnością handlową banku i sprzedażową oddziałów ,
3)       nadzór nad podległymi mu komórkami organizacyjnymi i przepływem informacji.
 
 1. 3.       Do kompetencji Członka Zarządu należy:
1)   nadzór nad gospodarką finansowo ? księgową  i obsługą informatyczną banku
2)       odpowiedzialność za sprawozdawczość rozliczenia i system ewidencyjno-księgowy,
3)        nadzór nad ryzykami finansowymi w tym płynności i stopy procentowej,
4)     nadzór nad podległymi mu komórkami organizacyjnymi i lokowaniem       środków.
 
 1. 4.       Szczegółowy zakres kompetencji i odpowiedzialności Zarządu określa regulamin działania Zarządu oraz regulamin organizacyjny.
 
§ 34
 1. 1.       Do kolegialnych decyzji Zarządu działającego na protokołowanych posiedzeniach należy:
1)      zawieranie umów długoterminowych za wyjątkiem kredytowych,
2)      podejmowanie decyzji o zaciągnięciu zobowiązań (poza przyjmowaniem depozytów) lub rozporządzeniu aktywami (poza lokowaniem środków na rynku międzybankowym), których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych,
3)      udzielanie pełnomocnictwa członkom Zarządu i innym pracownikom Banku Spółdzielczego w sprawach wyłączonych w pkt. 1 i 2,
4)      podejmowanie decyzji w zakresie uruchamiania, zamykania i funkcjonowania oddziałów, filii, ekspozytur i punktów kasowych,
5)      składanie rocznych sprawozdań z działalności Banku Spółdzielczego,
6)      zwoływanie Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/,
7)      rozpatrywanie odwołań od decyzji osoby kierującej bieżącą działalnością jednostki organizacyjnej Banku Spółdzielczego w sprawach wynikających ze stosunku pracy,
8)      uchwalanie i zmiany Regulaminu Organizacyjnego, określającego podstawową strukturę organizacyjną Banku Spółdzielczego,
9)      uchwalanie i zmiany Regulaminu, określającego powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, wykonywania czynności określonych w ustawie Prawo bankowe,
10)  uchwalanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ w sprawie zmian Statutu,
11a)   projektowanie, wprowadzanie oraz zapewnianie działania systemu zarządzania,
11)  zatwierdzanie rocznego planu kontroli wewnętrznej,
12)  coroczne przekazywanie podmiotowi przeprowadzającemu lustrację i Walnemu Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ informacji o realizacji wniosków polustracyjnych,
13)  inne sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów Banku Spółdzielczego.
2.   Podejmowanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 odbywa się z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy Prawo bankowe i ustawy Prawo spółdzielcze.

§ 35
 1. 1.     Rada Nadzorcza odwołuje członka Zarządu w przypadku gdy został wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka Rady Nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni.
 2. 2.     Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu między innymi wtedy, gdy jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa lub Statutu.
 3. 3.     W razie odwołania Rada Nadzorcza podejmuje uchwały niezbędne do prawidłowego prowadzenia i kierowania działalnością Banku Spółdzielczego. Odwołanego członka Zarządu zawiadamia się niezwłocznie na piśmie o odwołaniu z podaniem przyczyn.
 
§ 36
 
Członkostwo w Zarządzie, poza przypadkami określonymi w Statucie, ustaje również w razie odwołania członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ jeżeli nie udzieliło temu członkowi absolutorium.
 
 
Zebrania Grup Członkowskich
§ 37
 1. 1.       Bank Spółdzielczy tworzy Grupy Członkowskie, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2.
 2. 2.       Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie członków Banku Spółdzielczego do poszczególnych Grup Członkowskich ustala Rada Nadzorcza, biorąc w szczególności pod uwagę podział administracyjny kraju. O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby członka albo miejsce prowadzenia przez członka działalności gospodarczej.
 3. 3.       Zarząd jest obowiązany zawiadomić każdego członka Banku Spółdzielczego o przynależności do danej Grupy Członkowskiej, w trybie określonym w § 23 ust.1 lub w sposób zwyczajowo przyjęty przez Bank Spółdzielczy.
 4. 4.       Członek uczestniczy tylko w jednym zebraniu i przysługuje mu tylko jeden głos.
 5. 5.       W zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu, dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego i pracownicy tej jednostki Banku Spółdzielczego, w przypadku, gdy Grupa Członkowska utworzona jest przy oddziale Banku Spółdzielczego.
 6. 6.       Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, przynajmniej raz w roku, co najmniej na 20 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.
 7. 7.       O terminie, miejscu i porządku obrad oraz o zdolności do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej Zarząd zawiadamia członków najpóźniej na 7 dni przed terminem Zebrania ? w formie ogólnie przyjętej w Banku Spółdzielczym.
 8. 8.       Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera każdorazowo spośród siebie przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 9. 9.       Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej, bez względu na liczbę obecnych członków podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli następuje w głosowaniu tajnym.
 10. 10.  Z Zebrania Grupy Członkowskiej sporządza się protokół, który powinien   zawierać: liczbę obecnych członków, imienną listę obecności członków, podjęte       uchwały, wnioski i postulaty zgłoszone w czasie Zebrania oraz imienny wykaz przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Zebrania.
 
§ 38
Do zakresu działania Zebrania Grupy Członkowskiej należy:
1)      rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach,
2)      rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku Spółdzielczego w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach,
3)      ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku Spółdzielczego,
4)      wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli postulatów i wniosków oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku Spółdzielczego, w tym oddziału,
5)      wybieranie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na zasadach określonych w Statucie,
6)      odwoływanie przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli.
 
§ 39
Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad oraz działanie Zebrania Grup Członkowskich określa regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej, uchwalony przez Radę Nadzorczą.



  Logowanie Internet Banking
  zaloguj się  

instrukcja Internet Bankingu

4,5869
3,8706
4,2802
5,0472





  Kalkulatory: walutowy / depozytowy


„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.m-zbs.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.m-zbs.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies.