O banku    Placówki banku Bankomaty Oferta Oprocentowanie Prowizje i opłaty Zrzeszenie BPS BFG Aktualności PSD2
28 Września 2022 07:28 Środa
Imieniny:Jan, Laurencjusz, Wawrzyniec, Luba, Lubosza, Marek, Nikita, Salomon, Sylwin, Wacław, Wacława, Więcesław
Strona główna | O banku | Statut Banku

wróć do menu
V  Organy Banku Spółdzielczego

§ 19
1. Organami Banku Spółdzielczego są:
1)      Walne Zgromadzenie,
2)      Rada Nadzorcza,
3)      Zarząd.
2. W przypadku, gdy liczba członków Banku Spółdzielczego przekroczy 100, Walne Zgromadzenie zostaje zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli. Organami Banku Spółdzielczego są:
1)      Zebranie Przedstawicieli,
2)      Rada Nadzorcza,
3)      Zarząd,
4)      Zebrania Grup Członkowskich.
3.       Członkami organów mogą być wyłącznie członkowie Banku Spółdzielczego, a w przypadku Zarządu i Rady Nadzorczej ? także osoby wskazane przez członka Banku Spółdzielczego będącego osobą prawną.
4.       Wybory do organów wybieralnych Banku Spółdzielczego wymienionych w ust. 1 pkt. 2 i 3 lub ust. 2 pkt. 1-3 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy prawa lub Statut stanowią inaczej.
5.       Mandat członka organu wybieralnego wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1)      odwołania przez organ wybierający,
2)      zrzeczenia się funkcji /mandatu/,
3)      utraty członkostwa w Banku Spółdzielczym,
4)      śmierci.
6.       W miejsce członka organu, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji można dokonać wyboru uzupełniającego na okres do końca trwania tej kadencji.
7.       Uchwały organów, z wyjątkiem dotyczących wyborów i odwołania członków organów Banku Spółdzielczego oraz w innych przypadkach wynikających z odrębnych przepisów ustawy, są podejmowane w głosowaniu jawnym.  Głosowanie jawne może być zastąpione głosowaniem tajnym na żądanie większości członków uczestniczących w głosowaniu.
8.       Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla dokonania wyborów lub podjęcia uchwały przez organ Banku Spółdzielczego uwzględnia się tylko głosy oddane ?za? i ?przeciw? uchwale, a głosy wstrzymujące się od głosowania odnotowuje się tylko w protokole posiedzenia. Uchwały organów Banku Spółdzielczego są podejmowane w głosowaniu, w którym uzyskano zwykłą większość głosów przy wymaganej obecności połowy członków (wymóg quorum) chyba, że przepisy prawa lub Statut stanowią inaczej.
9.       Z posiedzenia organów Banku Spółdzielczego sporządza się protokół. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie. Protokoły powinny być przechowywane przez okres 10 lat.
10.  Organy Banku Spółdzielczego działają również zgodnie z uchwalonymi regulaminami wymienionymi w Statucie, które określają szczegółowo zasady, tryb i zakres ich działania.
11.  Członkowie organów Banku Spółdzielczego są obowiązani do przestrzegania tajemnicy bankowej.
 
Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/

§ 20
 1.  Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ jest najwyższym organem Banku Spółdzielczego.
 2. W Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ biorą udział osobiście członkowie /przedstawiciele/ Banku Spółdzielczego  oraz pełnomocnicy członków /przedstawicieli/ ? osób prawnych ustanowieni w pełnomocnictwie pisemnym na poszczególne posiedzenia. Jeden pełnomocnik może zastępować tylko jedną osobę prawną.
 3. Członek Banku Spółdzielczego  niebędący przedstawicielem może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli bez prawa głosu.
 4. Liczba przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli nie może być mniejsza niż 25.
 5. Przedstawiciele wybierani są spośród członków wchodzących w skład poszczególnych Grup Członkowskich w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą, proporcjonalnie do ilości członków danej grupy, przy czym jeden przedstawiciel powinien przypadać na nie mniej niż 4 członków Banku Spółdzielczego i na nie więcej niż 4% ogólnej liczby członków Banku Spółdzielczego. Każde Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera przynajmniej jednego przedstawiciela. Czas trwania mandatu przedstawiciela wynosi 4 lata.
 6. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ i przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli.
 7. Każdemu uprawnionemu do brania udziału w Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ przysługuje jeden głos.
 8. W Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Banku Zrzeszającego, związku rewizyjnego, w którym Bank Spółdzielczy jest zrzeszony oraz Krajowej Rady Spółdzielczej i inne osoby zaproszone przez Zarząd.
 
§ 21
 1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ należy:
1)      uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
2)      rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzenie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Banku Spółdzielczego, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
3)      rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Banku Spółdzielczego oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
4)      podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
5)      podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
6)      podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
7)      oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć,
8)      podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się banków oraz likwidacji Banku Spółdzielczego,
9)      rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
10)  uchwalanie zmian Statutu,
11)  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Banku Spółdzielczego ze związku rewizyjnego oraz upoważniającej Zarząd do podejmowania działań w tym zakresie,
12)   wybór delegatów na zjazd związku rewizyjnego, w którym Bank Spółdzielczy jest zrzeszony,
13)  wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
14)  ustalanie wynagrodzeń dla Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej,
15)  podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy przewidzianych przepisami prawa,
16)  uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
17)   podejmowanie uchwał w sprawie zawierania przez Bank Spółdzielczy umów o zrzeszeniu z Bankiem Zrzeszającym.
2. Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ jako najwyższy organ Banku Spółdzielczego może zająć stanowisko w każdej sprawie, jeżeli zostanie ona wprowadzona prawidłowo do porządku obrad. Jednak z uwagi na rozdzielność funkcji i kompetencji poszczególnych organów, gdy sprawa należy do właściwości innego organu ? wówczas ostateczną decyzję podejmuje właściwy uprawniony organ.
3. Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
§ 22
1. Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ także na żądanie:
1)        Rady Nadzorczej,
2)        przynajmniej jednej dziesiątej ogółu członków Banku Spółdzielczego, nie mniej jednak niż 3.
3. Zebranie Przedstawicieli zwołuje się także na żądanie:
1)        1/3 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
2)        zebrań Grup Członkowskich, obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków w Banku Spółdzielczym.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ powinno być złożone na piśmie, z podaniem celu jego zwołania.
4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie      nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Bank Spółdzielczy jest zrzeszony lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Banku Spółdzielczego.
§ 23
 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ zawiadamia się członków Banku Spółdzielczego, z zastrzeżeniem ust. 3, pisemnie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 14 dni przed jego terminem.
 2. Takie samo zawiadomienie należy wywiesić w siedzibie Banku Spółdzielczego i w jego jednostkach organizacyjnych. W tym samym terminie zawiadamia się także członków Rady Nadzorczej, Związek Rewizyjny oraz Krajową Radę Spółdzielczą.
 3. Obowiązek zawiadomienia na piśmie członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli dotyczy tylko członków Banku Spółdzielczego, którzy są przedstawicielami wybranymi na Zebranie Przedstawicieli. Pozostałych członków Zarząd zawiadamia przez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie Banku Spółdzielczego i jego jednostkach organizacyjnych oraz w miejscach powszechnie wykorzystywanych do zamieszczania ogłoszeń na terenie działania Banku Spółdzielczego.
 4. W zawiadomieniu można także wskazać drugi termin posiedzenia Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/, w którym będzie mogło ono obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych członków /przedstawicieli/. W zawiadomieniu należy zamieścić informację o wyłożeniu w lokalu Banku Spółdzielczego do wglądu członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujących dokumentów:
1)      rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
2)      sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/,
3)      projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/,
4)      protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.
5. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ mogą również żądać uzupełnienia porządku obrad, pod warunkiem złożenia tego żądania nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.
6. Uzupełniający porządek obrad powinien być przesłany wszystkim  zawiadomionym o Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, nie później niż na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.
 
§ 24
 1. 1.       Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
 2. 2.       W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ mniejszej liczby uprawnionych niż określono w ust. 1, zwołuje się Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ w drugim terminie.
 3. 3.       Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków /przedstawicieli/, pod warunkiem zamieszczenia o tym wzmianki w pisemnym zawiadomieniu o jego zwołaniu.
 4. 4.       Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ powinno się odbyć w drugim terminie nie później niż w terminie 30 dni od daty pierwszego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.
 
§ 25
 1. 1.       Obrady Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej. On też zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ i Sekretarza, stanowiących Prezydium Zgromadzenia /Zebrania/.
 2. 2.       W skład Prezydium nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Banku Spółdzielczego.
§ 26
 1. 1.       Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
 2. 2.       Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, z wyjątkiem gdy wymagana jest większość kwalifikowana.
 3. 3.       Głosowania w trakcie Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ odbywają się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków organów Banku Spółdzielczego.
 4. 4.       Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ obowiązują wszystkich członków oraz wszystkie organy i są ogłaszane poprzez wywieszenie w siedzibie Banku Spółdzielczego.
 5. 5.       Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Banku Spółdzielczego albo mająca na celu pokrzywdzenie jego członka może być zaskarżona do sądu.
 6. 6.       Każdy członek lub Zarząd Banku Spółdzielczego może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.
 7. 7.       Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ bądź uchylające uchwałę ma moc   prawną względem wszystkich członków Banku Spółdzielczego oraz wszystkich jego organów.
 
§ 27
 1. 1.       Przebieg Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ jest protokołowany.
 2. 2.       Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz.
 3. 3.       Protokół zawiera:
1)      datę odbycia Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/,
2)      informację o obecnych członkach /przedstawicielach/,
3)      dane wykazujące zdolność do podejmowania uchwał,
4)      porządek obrad, podaną zwięźle istotną treść dyskusji,
5)      dokładne brzmienie podjętych uchwał z określeniem sposobu ich podjęcia i wyników głosowania.
 
RADA NADZORCZA

§ 28
 1. 1.       Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Banku Spółdzielczego.
 2. 2.       Rada Nadzorcza składa się z 5 do 11 członków.
 3. 3.       Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ na okres 4 lat. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/, w terminie 7 dni od daty wyborów.
 4. 4.       Do składu Rady Nadzorczej może być wybrany wyłącznie członek Banku Spółdzielczego, a jeżeli członkiem Banku Spółdzielczego jest osoba prawna ? do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Banku Spółdzielczego, wskazana przez osobę prawną.
 5. 5.       Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ może dokonać wyboru uzupełniającego na okres do końca kadencji.
 6. 6.       Przed upływem kadencji członek Rady Nadzorczej może być odwołany większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/.
 7. 7.       W Radzie Nadzorczej udział pracowników Banku Spółdzielczego będących jego członkami nie może przekraczać 1/5 jej składu.
§ 29
 1. 1.  Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1)      występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Zarządu,
2)      powoływanie oraz odwoływanie w głosowaniu tajnym członków Zarządu,
3)      uchwalanie rocznych planów finansowo-gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej, opracowywanych przez Zarząd Banku Spółdzielczego,
4)      nadzór i kontrola działalności Banku Spółdzielczego poprzez:
a)        badanie okresowych oraz rocznych sprawozdań finansowych,
b)       dokonywanie okresowych ocen działalności Banku Spółdzielczego, a w szczególności działalności gospodarczej,
c)        przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Banku Spółdzielczego i jego członków,
d)       nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania oraz ocenę adekwatności i skuteczności tego systemu,
5)      podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
6)      podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
7)      zatwierdzanie struktury organizacyjnej Banku Spółdzielczego oraz uchwalanie Regulaminu Działania Zarządu, regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej oraz regulaminu kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego, regulaminu funduszu społeczno-kulturalnego i regulaminu funduszu nagród z nadwyżki bilansowej,
8)      rozpatrywanie odwołań członków Banku Spółdzielczego od uchwał Zarządu w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym,
9)      rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu Banku Spółdzielczego,
10)  składanie Walnemu Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli, ocenę sprawozdań finansowych i lustracji,
11)  podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Bankiem Spółdzielczym a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Bank Spółdzielczy w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Banku Spółdzielczego przy tych czynnościach; do reprezentowania Banku Spółdzielczego wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
12)  podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka z Banku Spółdzielczego lub wykreślenia członka z rejestru członków,
13)  ustalanie liczby Grup Członkowskich i przynależności członków Banku Spółdzielczego do poszczególnych Grup Członkowskich na zasadach określonych w Statucie,
14)  ustalanie liczby przedstawicieli wybieranych na Zebranie Przedstawicieli przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich na zasadach określonych w Statucie,
15)  zawieszanie uchwał Zebrania Grup Członkowskich do czasu ich rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutem lub uchwałami Zebrania Przedstawicieli,
16)  podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia członka Rady Nadzorczej, w wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji,
17)  uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń podmiotom określonym w art. 79 i 79a ustawy Prawo bankowe,
18)  ustalanie składu i zasad działania Komitetu Kredytowego, działającego w Banku Spółdzielczym,
19)  dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego,
20)  dokonanie, w głosowaniu tajnym, wyboru pełnomocnika Banku Spółdzielczego na Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Banku Zrzeszającego,
21)  zatwierdzanie Regulaminu, określającego powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, wykonywania czynności określonych w ustawie Prawo bankowe.
 1. 2.       W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Banku Spółdzielczego sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Banku Spółdzielczego.
 
§ 30
 1. 1.  Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o powołaniu Prezydium Rady w składzie:
1)       Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2)       Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3)       Sekretarz Rady Nadzorczej,
4)       Członkowie Rady Nadzorczej, wybierani w głosowaniu tajnym.
 1. 2.       Prezydium Rady Nadzorczej organizuje pracę Rady Nadzorczej.
 2. 3.       Tryb zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał, a także sprawy  organizacyjne Rady Nadzorczej określa jej regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/.

ZARZĄD

§ 31
 1. 1.       Do składu Zarządu może być wybrany wyłącznie członek Banku Spółdzielczego, a jeżeli członkiem Banku Spółdzielczego jest osoba prawna, członków Zarządu wybiera się również spośród kandydatów wskazanych przez osoby prawne.
 2. 2.       Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów i członków wybranych na czas nieokreślony.
 3. 3.       Członków Zarządu powołuje i odwołuje w głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza.
 4. 4.       Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Prezesa Zarządu następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.
 5. 5.       Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, przy czym powołanie następuje na wniosek Prezesa Zarządu.
 6. 6.       Co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego, powinno posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe dające rękojmię prowadzenia działalności Banku Spółdzielczego z zachowaniem bezpieczeństwa wkładów i lokat w nim zgromadzonych oraz pozostawać w stosunku pracy z Bankiem Spółdzielczym, związanym z pełnioną funkcją.
 7. 7.       Odwołanie Prezesa lub innego członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.
 8. 8.       Odwołanie członka Zarządu lub zawieszenie go w czynnościach nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
                                                            § 32
 9. 1.       Zarząd kieruje działalnością Banku Spółdzielczego oraz reprezentuje Bank Spółdzielczy na zewnątrz.
 10. 2.        Podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w przepisach prawa i Statucie dla innych organów należy do Zarządu.
 11. 3.       Oświadczenia woli w imieniu Banku Spółdzielczego składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik lub dwóch pełnomocników, ustanowionych bezpośrednio przez Zarząd. Oświadczenia woli w imieniu Banku Spółdzielczego przy zawieraniu umów rachunku bankowego, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, składa członek Zarządu lub pełnomocnik ustanowiony bezpośrednio przez Zarząd.
 12. 4.       Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, składa się w ten sposób, że pod firmą Banku Spółdzielczego osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
 13. 5.       Zarząd działa kolegialnie i podejmuje uchwały. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu.
 14. 6.       W okresie między posiedzeniami członkowie Zarządu wykonują swoje czynności w ramach przyjętego podziału.
 15. 7.       Funkcjonowanie i tryb pracy Zarządu oraz podział czynności między członków Zarządu określa Regulamin Działania Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 
§ 33
 1. 1.       Prezes Zarządu:
1)      przewodniczy Zarządowi Banku Spółdzielczego,
2)      wydaje zarządzenia wewnętrzne regulujące działalność Banku Spółdzielczego w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Zarządu lub innych organów Banku Spółdzielczego,
3)      bezpośrednio nadzoruje pracę podporządkowanych mu jednostek i komórek organizacyjnych, w tym komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego),
4)      nadzoruje zarządzanie ryzykami wynikającymi z prowadzonej przez Bank Spółdzielczy działalności,
5)      odpowiada za efektywne kierowanie działalnością Banku Spółdzielczego, w tym za zarządzanie ryzykiem kredytowym,
6)      podejmuje decyzje o zatrudnieniu pracowników.
 
 1. 2.  Do kompetencji Wiceprezesa Zarządu należy:
1)       zastępowanie prezesa w czasie jego nieobecności oraz odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie banku w tym okresie,
2)       bezpośredni nadzór nad działalnością handlową banku i sprzedażową oddziałów ,
3)       nadzór nad podległymi mu komórkami organizacyjnymi i przepływem informacji.
 
 1. 3.       Do kompetencji Członka Zarządu należy:
1)   nadzór nad gospodarką finansowo ? księgową  i obsługą informatyczną banku
2)       odpowiedzialność za sprawozdawczość rozliczenia i system ewidencyjno-księgowy,
3)        nadzór nad ryzykami finansowymi w tym płynności i stopy procentowej,
4)     nadzór nad podległymi mu komórkami organizacyjnymi i lokowaniem       środków.
 
 1. 4.       Szczegółowy zakres kompetencji i odpowiedzialności Zarządu określa regulamin działania Zarządu oraz regulamin organizacyjny.
 
§ 34
 1. 1.       Do kolegialnych decyzji Zarządu działającego na protokołowanych posiedzeniach należy:
1)      zawieranie umów długoterminowych za wyjątkiem kredytowych,
2)      podejmowanie decyzji o zaciągnięciu zobowiązań (poza przyjmowaniem depozytów) lub rozporządzeniu aktywami (poza lokowaniem środków na rynku międzybankowym), których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych,
3)      udzielanie pełnomocnictwa członkom Zarządu i innym pracownikom Banku Spółdzielczego w sprawach wyłączonych w pkt. 1 i 2,
4)      podejmowanie decyzji w zakresie uruchamiania, zamykania i funkcjonowania oddziałów, filii, ekspozytur i punktów kasowych,
5)      składanie rocznych sprawozdań z działalności Banku Spółdzielczego,
6)      zwoływanie Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/,
7)      rozpatrywanie odwołań od decyzji osoby kierującej bieżącą działalnością jednostki organizacyjnej Banku Spółdzielczego w sprawach wynikających ze stosunku pracy,
8)      uchwalanie i zmiany Regulaminu Organizacyjnego, określającego podstawową strukturę organizacyjną Banku Spółdzielczego,
9)      uchwalanie i zmiany Regulaminu, określającego powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, wykonywania czynności określonych w ustawie Prawo bankowe,
10)  uchwalanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ w sprawie zmian Statutu,
11a)   projektowanie, wprowadzanie oraz zapewnianie działania systemu zarządzania,
11)  zatwierdzanie rocznego planu kontroli wewnętrznej,
12)  coroczne przekazywanie podmiotowi przeprowadzającemu lustrację i Walnemu Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ informacji o realizacji wniosków polustracyjnych,
13)  inne sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów Banku Spółdzielczego.
2.   Podejmowanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 odbywa się z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy Prawo bankowe i ustawy Prawo spółdzielcze.

§ 35
 1. 1.     Rada Nadzorcza odwołuje członka Zarządu w przypadku gdy został wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka Rady Nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni.
 2. 2.     Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu między innymi wtedy, gdy jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa lub Statutu.
 3. 3.     W razie odwołania Rada Nadzorcza podejmuje uchwały niezbędne do prawidłowego prowadzenia i kierowania działalnością Banku Spółdzielczego. Odwołanego członka Zarządu zawiadamia się niezwłocznie na piśmie o odwołaniu z podaniem przyczyn.
 
§ 36
 
Członkostwo w Zarządzie, poza przypadkami określonymi w Statucie, ustaje również w razie odwołania członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ jeżeli nie udzieliło temu członkowi absolutorium.
 
 
Zebrania Grup Członkowskich
§ 37
 1. 1.       Bank Spółdzielczy tworzy Grupy Członkowskie, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2.
 2. 2.       Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie członków Banku Spółdzielczego do poszczególnych Grup Członkowskich ustala Rada Nadzorcza, biorąc w szczególności pod uwagę podział administracyjny kraju. O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby członka albo miejsce prowadzenia przez członka działalności gospodarczej.
 3. 3.       Zarząd jest obowiązany zawiadomić każdego członka Banku Spółdzielczego o przynależności do danej Grupy Członkowskiej, w trybie określonym w § 23 ust.1 lub w sposób zwyczajowo przyjęty przez Bank Spółdzielczy.
 4. 4.       Członek uczestniczy tylko w jednym zebraniu i przysługuje mu tylko jeden głos.
 5. 5.       W zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu, dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego i pracownicy tej jednostki Banku Spółdzielczego, w przypadku, gdy Grupa Członkowska utworzona jest przy oddziale Banku Spółdzielczego.
 6. 6.       Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, przynajmniej raz w roku, co najmniej na 20 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.
 7. 7.       O terminie, miejscu i porządku obrad oraz o zdolności do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej Zarząd zawiadamia członków najpóźniej na 7 dni przed terminem Zebrania ? w formie ogólnie przyjętej w Banku Spółdzielczym.
 8. 8.       Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera każdorazowo spośród siebie przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 9. 9.       Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej, bez względu na liczbę obecnych członków podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli następuje w głosowaniu tajnym.
 10. 10.  Z Zebrania Grupy Członkowskiej sporządza się protokół, który powinien   zawierać: liczbę obecnych członków, imienną listę obecności członków, podjęte       uchwały, wnioski i postulaty zgłoszone w czasie Zebrania oraz imienny wykaz przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Zebrania.
 
§ 38
Do zakresu działania Zebrania Grupy Członkowskiej należy:
1)      rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach,
2)      rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku Spółdzielczego w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach,
3)      ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku Spółdzielczego,
4)      wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli postulatów i wniosków oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku Spółdzielczego, w tym oddziału,
5)      wybieranie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na zasadach określonych w Statucie,
6)      odwoływanie przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli.
 
§ 39
Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad oraz działanie Zebrania Grup Członkowskich określa regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej, uchwalony przez Radę Nadzorczą.  Logowanie Internet Banking
  zaloguj się  

„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.m-zbs.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.m-zbs.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies.