O banku    Placówki banku Bankomaty Oferta Oprocentowanie Prowizje i opłaty Zrzeszenie BPS BFG Aktualności PSD2
7 Czerwca 2020 00:39 Niedziela
Imieniny:Antoni, Ciechomir, Jarosław, Lukrecja, Paweł, Robert, Roberta, Wiesław, Wisław
Strona główna |  O banku | Statut Banku

wróć do menu

 

V  Organy Banku Spółdzielczego

§ 19

1.       Organami Banku Spółdzielczego są:

1)      Walne Zgromadzenie,

2)      Rada Nadzorcza,

3)      Zarząd.

2.       W przypadku, gdy liczba członków Banku Spółdzielczego przekroczy 100, Walne Zgromadzenie zostaje zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli. Organami Banku Spółdzielczego są:

1)      Zebranie Przedstawicieli,

2)      Rada Nadzorcza,

3)      Zarząd,

4)      Zebrania Grup Członkowskich.

3.       Członkami organów mogą być wyłącznie członkowie Banku Spółdzielczego, a w przypadku Zarządu i Rady Nadzorczej ? także osoby wskazane przez członka Banku Spółdzielczego będącego osobą prawną.

4.       Wybory do organów wybieralnych Banku Spółdzielczego wymienionych w ust. 1 pkt. 2 i 3 lub ust. 2 pkt. 1-3 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy prawa lub Statut stanowią inaczej.

5.       Mandat członka organu wybieralnego wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

1)      odwołania przez organ wybierający,

2)      zrzeczenia się funkcji /mandatu/,

3)      utraty członkostwa w Banku Spółdzielczym,

4)      śmierci.

6.       W miejsce członka organu, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji można dokonać wyboru uzupełniającego na okres do końca trwania tej kadencji.

7.       Uchwały organów, z wyjątkiem dotyczących wyborów i odwołania członków organów Banku Spółdzielczego oraz w innych przypadkach wynikających              z odrębnych przepisów ustawy, są podejmowane w głosowaniu jawnym. Głosowanie jawne może być zastąpione głosowaniem tajnym na żądanie większości członków uczestniczących w głosowaniu.

8.       Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla dokonania wyborów lub podjęcia uchwały przez organ Banku Spółdzielczego uwzględnia się tylko głosy oddane ?za? i ?przeciw? uchwale, a głosy wstrzymujące się od głosowania odnotowuje się tylko w protokole posiedzenia. Uchwały organów Banku Spółdzielczego są podejmowane w głosowaniu, w którym uzyskano zwykłą większość głosów przy wymaganej obecności połowy członków (wymóg quorum) chyba, że przepisy prawa lub Statut stanowią inaczej.

9.       Z posiedzenia organów Banku Spółdzielczego sporządza się protokół. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie. Protokoły powinny być przechowywane przez okres 10 lat.

10.  Organy Banku Spółdzielczego działają również zgodnie z uchwalonymi regulaminami wymienionymi w Statucie, które określają szczegółowo zasady, tryb i zakres ich działania.

11.  Członkowie organów Banku Spółdzielczego są obowiązani do przestrzegania tajemnicy bankowej.

 

Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/

§ 20

1.       Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ jest najwyższym organem Banku Spółdzielczego.

2.       W Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ biorą udział osobiście członkowie /przedstawiciele/ Banku Spółdzielczego  oraz pełnomocnicy członków /przedstawicieli/ ? osób prawnych ustanowieni w pełnomocnictwie pisemnym na poszczególne posiedzenia. Jeden pełnomocnik może zastępować tylko jedną osobę prawną.

3.       Członek Banku Spółdzielczego  niebędący przedstawicielem może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli bez prawa głosu.

4.       Liczba przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli nie może być mniejsza niż 25.

5.       Przedstawiciele wybierani są spośród członków wchodzących w skład poszczególnych Grup Członkowskich w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą, proporcjonalnie do ilości członków danej grupy, przy czym jeden przedstawiciel powinien przypadać na nie mniej niż 4 członków Banku Spółdzielczego i na nie więcej niż 4% ogólnej liczby członków Banku Spółdzielczego. Każde Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera przynajmniej jednego przedstawiciela. Czas trwania mandatu przedstawiciela wynosi 4 lata.

6.       Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ i przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli.

7.       Każdemu uprawnionemu do brania udziału w Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ przysługuje jeden głos.

8.       W Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ mają prawo uczestniczyć      z głosem doradczym przedstawiciele Banku Zrzeszającego, związku rewizyjnego, w którym Bank Spółdzielczy jest zrzeszony oraz Krajowej Rady Spółdzielczej i inne osoby zaproszone przez Zarząd.

 

§ 21

1.       Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ należy:

1)      uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej         i kulturalnej,

2)      rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzenie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Banku Spółdzielczego, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

3)      rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Banku Spółdzielczego oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

4)      podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,

5)      podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

6)      podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,

7)      oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć,

8)      podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się banków oraz likwidacji Banku Spółdzielczego,

9)      rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,

10)  uchwalanie zmian Statutu,

11)  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Banku Spółdzielczego ze związku rewizyjnego oraz upoważniającej Zarząd do podejmowania działań w tym zakresie,

12)   wybór delegatów na zjazd związku rewizyjnego, w którym Bank Spółdzielczy jest zrzeszony,

13)  wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

14)  ustalanie wynagrodzeń dla Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej,

15)  podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy przewidzianych przepisami prawa,

16)  uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,

17)   podejmowanie uchwał w sprawie zawierania przez Bank Spółdzielczy umów o zrzeszeniu z Bankiem Zrzeszającym.

2.       Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ jako najwyższy organ Banku Spółdzielczego może zająć stanowisko w każdej sprawie, jeżeli zostanie ona wprowadzona prawidłowo do porządku obrad. Jednak z uwagi na rozdzielność funkcji i kompetencji poszczególnych organów, gdy sprawa należy do właściwości innego organu ? wówczas ostateczną decyzję podejmuje właściwy uprawniony organ.

3.       Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

 

§ 22

1.       Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

2.       Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ także na żądanie:

1)       Rady Nadzorczej,

2)       przynajmniej jednej dziesiątej ogółu członków Banku Spółdzielczego, nie mniej jednak niż 3.

3.       Zebranie Przedstawicieli zwołuje się także na żądanie:

1)       1/3 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,

2)       zebrań Grup Członkowskich, obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków w Banku Spółdzielczym.

4.       Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ powinno być złożone na piśmie, z podaniem celu jego zwołania.

5.       W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Bank Spółdzielczy jest zrzeszony lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Banku Spółdzielczego.

§ 23

1.       O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ zawiadamia się członków Banku Spółdzielczego, z zastrzeżeniem ust. 3, pisemnie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 14 dni przed jego terminem.

2.       Takie samo zawiadomienie należy wywiesić w siedzibie Banku Spółdzielczego i w jego jednostkach organizacyjnych. W tym samym terminie zawiadamia się także członków Rady Nadzorczej, Związek Rewizyjny oraz Krajową Radę Spółdzielczą.

3.       Obowiązek zawiadomienia na piśmie członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli dotyczy tylko członków Banku Spółdzielczego, którzy są przedstawicielami wybranymi na Zebranie Przedstawicieli. Pozostałych członków Zarząd zawiadamia przez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie Banku Spółdzielczego i jego jednostkach organizacyjnych oraz w miejscach powszechnie wykorzystywanych do zamieszczania ogłoszeń na terenie działania Banku Spółdzielczego.

4.       W zawiadomieniu można także wskazać drugi termin posiedzenia Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/, w którym będzie mogło ono obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych członków /przedstawicieli/. W zawiadomieniu należy zamieścić informację o wyłożeniu w lokalu Banku Spółdzielczego do wglądu członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujących dokumentów:

1)      rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego łącznie                            z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz           z raportem,

2)      sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/,

3)      projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/,

4)      protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.

5.       Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ mogą również żądać uzupełnienia porządku obrad, pod warunkiem złożenia tego żądania nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.

6.       Uzupełniający porządek obrad powinien być przesłany wszystkim zawiadomionym o Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, nie później niż na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.

 

§ 24

1.       Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.

2.       W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ mniejszej liczby uprawnionych niż określono w ust. 1, zwołuje się Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ w drugim terminie.

3.       Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków /przedstawicieli/, pod warunkiem zamieszczenia o tym wzmianki w pisemnym zawiadomieniu o jego zwołaniu.

4.       Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ powinno się odbyć w drugim terminie nie później niż w terminie 30 dni od daty pierwszego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.

 

§ 25

1.       Obrady Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej. On też zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ i Sekretarza, stanowiących Prezydium Zgromadzenia /Zebrania/.

2.       W skład Prezydium nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Banku Spółdzielczego.

§ 26

1.       Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2.       Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, z wyjątkiem gdy wymagana jest większość kwalifikowana.

3.       Głosowania w trakcie Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ odbywają się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków organów Banku Spółdzielczego.

4.       Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ obowiązują wszystkich członków oraz wszystkie organy i są ogłaszane poprzez wywieszenie    w siedzibie Banku Spółdzielczego.

5.       Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Banku Spółdzielczego albo mająca na celu pokrzywdzenie jego członka może być zaskarżona do sądu.

6.       Każdy członek lub Zarząd Banku Spółdzielczego może wytoczyć powództwo        o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.

7.       Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Banku Spółdzielczego oraz wszystkich jego organów.

§ 27

1.       Przebieg Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ jest protokołowany.

2.       Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz.

3.       Protokół zawiera:

1)      datę odbycia Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/,

2)      informację o obecnych członkach /przedstawicielach/,

3)      dane wykazujące zdolność do podejmowania uchwał,

4)      porządek obrad, podaną zwięźle istotną treść dyskusji,

5)      dokładne brzmienie podjętych uchwał z określeniem sposobu ich podjęcia i wyników głosowania.

 

RADA NADZORCZA

§ 28

1.       Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Banku Spółdzielczego.

2.       Rada Nadzorcza składa się z 5 do 11 członków.

3.       Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ na okres 4 lat. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/, w terminie 7 dni od daty wyborów.

4.       Do składu Rady Nadzorczej może być wybrany wyłącznie członek Banku Spółdzielczego, a jeżeli członkiem Banku Spółdzielczego jest osoba prawna ? do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Banku Spółdzielczego, wskazana przez osobę prawną.

5.       Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ może dokonać wyboru uzupełniającego na okres do końca kadencji.

6.       Przed upływem kadencji członek Rady Nadzorczej może być odwołany większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/.

7.       W Radzie Nadzorczej udział pracowników Banku Spółdzielczego będących jego członkami nie może przekraczać 1/5 jej składu.

§ 29

1.  Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1)      występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Zarządu,

2)      powoływanie oraz odwoływanie w głosowaniu tajnym członków Zarządu,

3)      uchwalanie rocznych planów finansowo-gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej, opracowywanych przez Zarząd Banku Spółdzielczego,

4)      nadzór i kontrola działalności Banku Spółdzielczego poprzez:

a)       badanie okresowych oraz rocznych sprawozdań finansowych,

b)       dokonywanie okresowych ocen działalności Banku Spółdzielczego,            a w szczególności działalności gospodarczej,

c)       przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Banku Spółdzielczego i jego członków,

d)       nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania oraz ocenę adekwatności i skuteczności tego systemu,

5)      podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

6)      podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,

7)      zatwierdzanie struktury organizacyjnej Banku Spółdzielczego oraz uchwalanie Regulaminu Działania Zarządu, regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej oraz regulaminu kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego, regulaminu funduszu społeczno-kulturalnego i regulaminu funduszu nagród z nadwyżki bilansowej,

8)      rozpatrywanie odwołań członków Banku Spółdzielczego od uchwał Zarządu w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym,

9)      rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu Banku Spółdzielczego,

10)  składanie Walnemu Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli, ocenę sprawozdań finansowych i lustracji,

11)  podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Bankiem Spółdzielczym a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Bank Spółdzielczy w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Banku Spółdzielczego przy tych czynnościach; do reprezentowania Banku Spółdzielczego wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,

12)  podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka z Banku Spółdzielczego lub wykreślenia członka z rejestru członków,

13)  ustalanie liczby Grup Członkowskich i przynależności członków Banku Spółdzielczego do poszczególnych Grup Członkowskich na zasadach określonych w Statucie,

14)  ustalanie liczby przedstawicieli wybieranych na Zebranie Przedstawicieli przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich na zasadach określonych w Statucie,

15)  zawieszanie uchwał Zebrania Grup Członkowskich do czasu ich rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutem lub uchwałami Zebrania Przedstawicieli,

16)  podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia członka Rady Nadzorczej, w wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji,

17)  uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń podmiotom określonym w art. 79 i 79a ustawy Prawo bankowe,

18)  ustalanie składu i zasad działania Komitetu Kredytowego, działającego w Banku Spółdzielczym,

19)  dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego,

20)  dokonanie, w głosowaniu tajnym, wyboru pełnomocnika Banku Spółdzielczego na Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Banku Zrzeszającego,

21)  zatwierdzanie Regulaminu, określającego powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, wykonywania czynności określonych w ustawie Prawo bankowe.

2.       W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Banku Spółdzielczego sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Banku Spółdzielczego.

§ 30

1.  Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o powołaniu Prezydium Rady w składzie:

1)       Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2)       Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

3)       Sekretarz Rady Nadzorczej,

4)       Członkowie Rady Nadzorczej, wybierani w głosowaniu tajnym.

2.       Prezydium Rady Nadzorczej organizuje pracę Rady Nadzorczej.

3.       Tryb zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał, a także sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa jej regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/.

ZARZĄD

§ 31

1.       Do składu Zarządu może być wybrany wyłącznie członek Banku Spółdzielczego, a jeżeli członkiem Banku Spółdzielczego jest osoba prawna, członków Zarządu wybiera się również spośród kandydatów wskazanych przez osoby prawne.

2.       Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów i członków wybranych na czas nieokreślony.

3.       Członków Zarządu powołuje i odwołuje w głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza.

4.       Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Prezesa Zarządu następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.

5.       Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, przy czym powołanie następuje na wniosek Prezesa Zarządu.

6.       Co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego, powinno posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe dające rękojmię prowadzenia działalności Banku Spółdzielczego z zachowaniem bezpieczeństwa wkładów i lokat w nim zgromadzonych oraz pozostawać               w stosunku pracy z Bankiem Spółdzielczym, związanym z pełnioną funkcją.

7.       Odwołanie Prezesa lub innego członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.

8.       Odwołanie członka Zarządu lub zawieszenie go w czynnościach nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

§ 32

1.       Zarząd kieruje działalnością Banku Spółdzielczego oraz reprezentuje Bank Spółdzielczy na zewnątrz.

2.        Podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w przepisach prawa i Statucie dla innych organów należy do Zarządu.

3.       Oświadczenia woli w imieniu Banku Spółdzielczego składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik lub dwóch pełnomocników, ustanowionych bezpośrednio przez Zarząd. Oświadczenia woli w imieniu Banku Spółdzielczego przy zawieraniu umów rachunku bankowego, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, składa członek Zarządu lub pełnomocnik ustanowiony bezpośrednio przez Zarząd.

4.       Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, składa się w ten sposób, że pod firmą Banku Spółdzielczego osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

5.       Zarząd działa kolegialnie i podejmuje uchwały. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu.

6.       W okresie między posiedzeniami członkowie Zarządu wykonują swoje czynności w ramach przyjętego podziału.

7.       Funkcjonowanie i tryb pracy Zarządu oraz podział czynności między członków Zarządu określa Regulamin Działania Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

 

§ 33

1.       Prezes Zarządu:

1)      przewodniczy Zarządowi Banku Spółdzielczego,

2)      wydaje zarządzenia wewnętrzne regulujące działalność Banku Spółdzielczego w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Zarządu lub innych organów Banku Spółdzielczego,

3)      bezpośrednio nadzoruje pracę podporządkowanych mu jednostek i komórek organizacyjnych, w tym komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego),

4)      nadzoruje zarządzanie ryzykami wynikającymi z prowadzonej przez Bank Spółdzielczy działalności,

5)      odpowiada za efektywne kierowanie działalnością Banku Spółdzielczego,        w tym za zarządzanie ryzykiem kredytowym,

6)      podejmuje decyzje o zatrudnieniu pracowników.

2.  Do kompetencji Wiceprezesa Zarządu należy:

1)       zastępowanie prezesa w czasie jego nieobecności oraz odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie banku w tym okresie,

2)       bezpośredni nadzór nad działalnością handlową banku i sprzedażową oddziałów ,

3)       nadzór nad podległymi mu komórkami organizacyjnymi i przepływem informacji.

3.       Do kompetencji Członka Zarządu należy:

1)   nadzór nad gospodarką finansowo ? księgową  i obsługą informatyczną banku

2)       odpowiedzialność za sprawozdawczość rozliczenia i system ewidencyjno-księgowy,

3)        nadzór nad ryzykami finansowymi w tym płynności i stopy procentowej,

4)     nadzór nad podległymi mu komórkami organizacyjnymi i lokowaniem       środków.

4.       Szczegółowy zakres kompetencji i odpowiedzialności Zarządu określa regulamin działania Zarządu oraz regulamin organizacyjny.

 

§ 34

 

1.       Do kolegialnych decyzji Zarządu działającego na protokołowanych posiedzeniach należy:

1)      zawieranie umów długoterminowych za wyjątkiem kredytowych,

2)      podejmowanie decyzji o zaciągnięciu zobowiązań (poza przyjmowaniem depozytów) lub rozporządzeniu aktywami (poza lokowaniem środków na rynku międzybankowym), których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych,

3)      udzielanie pełnomocnictwa członkom Zarządu i innym pracownikom Banku Spółdzielczego w sprawach wyłączonych w pkt. 1 i 2,

4)      podejmowanie decyzji w zakresie uruchamiania, zamykania i funkcjonowania oddziałów, filii, ekspozytur i punktów kasowych,

5)      składanie rocznych sprawozdań z działalności Banku Spółdzielczego,

6)      zwoływanie Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/,

7)      rozpatrywanie odwołań od decyzji osoby kierującej bieżącą działalnością jednostki organizacyjnej Banku Spółdzielczego w sprawach wynikających ze stosunku pracy,

8)      uchwalanie i zmiany Regulaminu Organizacyjnego, określającego podstawową strukturę organizacyjną Banku Spółdzielczego,

9)      uchwalanie i zmiany Regulaminu, określającego powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, wykonywania czynności określonych w ustawie Prawo bankowe,

10)  uchwalanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ w sprawie zmian Statutu,

10a)projektowanie, wprowadzanie oraz zapewnianie działania systemu zarządzania,

11)  zatwierdzanie rocznego planu kontroli wewnętrznej,

12)  coroczne przekazywanie podmiotowi przeprowadzającemu lustrację i Walnemu Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ informacji o realizacji wniosków po lustracyjnych,

13)  inne sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów Banku Spółdzielczego.

2. Podejmowanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 odbywa się z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy Prawo bankowe i ustawy Prawo spółdzielcze.

§ 35

1.     Rada Nadzorcza odwołuje członka Zarządu w przypadku gdy został wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka Rady Nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni.

2.     Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu między innymi wtedy, gdy jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa lub Statutu.

3.     W razie odwołania Rada Nadzorcza podejmuje uchwały niezbędne do prawidłowego prowadzenia i kierowania działalnością Banku Spółdzielczego. Odwołanego członka Zarządu zawiadamia się niezwłocznie na piśmie o odwołaniu z podaniem przyczyn.

§ 36

Członkostwo w Zarządzie, poza przypadkami określonymi w Statucie, ustaje również w razie odwołania członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ jeżeli nie udzieliło temu członkowi absolutorium.

 

 

Zebrania Grup Członkowskich

§ 37

1.       Bank Spółdzielczy tworzy Grupy Członkowskie, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2.

2.       Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie członków Banku Spółdzielczego do poszczególnych Grup Członkowskich ustala Rada Nadzorcza, biorąc w szczególności pod uwagę podział administracyjny kraju.  O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby członka albo miejsce prowadzenia przez członka działalności gospodarczej.

3.       Zarząd jest obowiązany zawiadomić każdego członka Banku Spółdzielczego o przynależności do danej Grupy Członkowskiej, w trybie określonym w § 23 ust.1 lub w sposób zwyczajowo przyjęty przez Bank Spółdzielczy.

4.       Członek uczestniczy tylko w jednym zebraniu i przysługuje mu tylko jeden głos.

5.       W zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu, dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego i pracownicy tej jednostki Banku Spółdzielczego, w przypadku, gdy Grupa Członkowska utworzona jest przy oddziale Banku Spółdzielczego.

6.       Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, przynajmniej raz w roku, co najmniej na 20 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.

7.       O terminie, miejscu i porządku obrad oraz o zdolności do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej Zarząd zawiadamia członków najpóźniej na 7 dni przed terminem Zebrania ? w formie ogólnie przyjętej w Banku Spółdzielczym.

8.       Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera każdorazowo spośród siebie przewodniczącego i sekretarza Zebrania.

9.       Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej, bez względu na liczbę obecnych członków podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli następuje w głosowaniu tajnym.

10.  Z Zebrania Grupy Członkowskiej sporządza się protokół, który powinien zawierać: liczbę obecnych członków, imienną listę obecności członków, podjęte uchwały, wnioski i postulaty zgłoszone w czasie Zebrania oraz imienny wykaz przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Zebrania.

§ 38

Do zakresu działania Zebrania Grupy Członkowskiej należy:

1)      rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach,

2)      rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku Spółdzielczego w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach,

3)      ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku Spółdzielczego,

4)      wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli postulatów i wniosków oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku Spółdzielczego, w tym oddziału,

5)      wybieranie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na zasadach określonych    w Statucie,

6)      odwoływanie przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli.

§ 39

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad oraz działanie Zebrania Grup Członkowskich określa regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej, uchwalony przez Radę Nadzorczą.
  Logowanie Internet Banking
  zaloguj się  

instrukcja Internet Bankingu

4,4443
3,9217
4,0948
4,9563

  Kalkulatory: walutowy / depozytowy


„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.m-zbs.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.m-zbs.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies.