O banku    Placówki banku Bankomaty Oferta Oprocentowanie Prowizje i opłaty Zrzeszenie BPS BFG Aktualności PSD2
28 Września 2022 07:21 Środa
Imieniny:Jan, Laurencjusz, Wawrzyniec, Luba, Lubosza, Marek, Nikita, Salomon, Sylwin, Wacław, Wacława, Więcesław
Strona główna |  O banku | Statut Banku

wróć do menu

IX  System zarządzania

 

§ 46

1.       W Banku Spółdzielczym funkcjonuje system zarządzania.

2.       System zarządzania stanowi zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych, zachodzących w Banku Spółdzielczym oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej.

3.       W ramach systemu zarządzania w Banku Spółdzielczym funkcjonuje co najmniej:

1)      system zarządzania ryzykiem,

2)      system kontroli wewnętrznej.

4.        Zadaniem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku Spółdzielczego służące zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez Bank Spółdzielczy działalności.

5.        Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:

1)       skuteczności i efektywności działania Banku Spółdzielczego,

2)       wiarygodności sprawozdawczości finansowej,

3)       zgodności działania Banku Spółdzielczego z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

6.        System kontroli wewnętrznej obejmuje:

1)       mechanizmy kontroli ryzyka,

2)       badanie zgodności działania Banku Spółdzielczego z przepisami prawa                       i regulacjami wewnętrznymi,

3)       audyt wewnętrzny.

7.        Zarząd odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz działanie systemu kontroli wewnętrznej dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Banku Spółdzielczego.

8.        Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.

9.        Szczegółowe zasady i zakres systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym określa Regulamin kontroli wewnętrznej uchwalany przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

10.   W systemie kontroli wewnętrznej wyodrębnia się:

1)       kontrolę funkcjonalną obejmującą badanie zgodności działania Banku Spółdzielczego z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,

2)       kontrolę instytucjonalną obejmującą audyt wewnętrzny.

 

Kontrola funkcjonalna

 

§ 47

1.       Celem kontroli funkcjonalnej jest zapewnienie zgodności wykonywanych czynności z procedurami, limitami, przepisami, bieżące reagowanie na niedomagania i uchybienia, a także monitorowanie efektywności wdrożonych mechanizmów kontrolnych.

2.       Kontrola funkcjonalna sprawowana jest w zakresie jakości i poprawności wykonywanych czynności przez każdego pracownika oraz dodatkowo przez osoby z nim współpracujące i jego bezpośredniego przełożonego.

 

 

Kontrola instytucjonalna

 

§ 48

1.       Celem kontroli instytucjonalnej jest badanie, ocena i doskonalenie istniejących w Banku Spółdzielczym procedur i mechanizmów kontroli wewnętrznych oraz ich praktycznego przestrzegania.

2.       Kontrola instytucjonalna w Banku Spółdzielczym wykonywana jest przez komórkę kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego).

3.       Zadaniem komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego) jest badanie i ocena w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem Spółdzielczym, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku Spółdzielczego.

4.       Komórkę kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego) powołuje Zarząd. Zarząd     i Rada Nadzorcza są odpowiedzialne za stworzenie mechanizmów gwarantujących pracownikom komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego) niezależność przy wykonywaniu powierzonych zadań.

5.       Komórka kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego), wykonuje zadania zgodnie z rocznym planem kontroli wewnętrznej.

6.       Roczny plan kontroli wewnętrznej opracowywany jest na podstawie wniosków zgłaszanych przez dyrektorów oddziałów oraz członków organów Banku Spółdzielczego i zatwierdzany przez Zarząd w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok objęty planem.

7.       Szczegółowe zasady opracowywania planu kontroli wewnętrznej określa regulamin kontroli wewnętrznej.

8.       Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających      z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia są przekazywane okresowo, co najmniej raz w roku, Radzie Nadzorczej.

9.       Rada Nadzorcza może powołać ze swoich członków komitet do spraw kontroli wewnętrznej, który wykonuje czynności nadzorcze nad działalnością komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego).

§ 49

1.       Kontrola instytucjonalna w Banku Spółdzielczym może być w całości lub w części powierzona Bankowi Zrzeszającemu na zasadach określonych w umowie zrzeszenia. Decyzję w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.

2.       Kontrola, o której mowa w ust. 1, wykonywana jest zgodnie z rocznym planem kontroli wewnętrznej, który powinien być uzgodniony z Bankiem Zrzeszającym. W szczególnych przypadkach, kontrola może być przeprowadzona także na wniosek Banku Spółdzielczego.

3.       W przypadku powierzenia kontroli instytucjonalnej w całości Bankowi Zrzeszającemu w Banku Spółdzielczym nie tworzy się komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego), a postanowienia dotyczące kompetencji komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego) stosuje się odpowiednio do Banku Zrzeszającego.

 

 
  Logowanie Internet Banking
  zaloguj się  

„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.m-zbs.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.m-zbs.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies.