O banku    Placówki banku Bankomaty Oferta Oprocentowanie Prowizje i opłaty Zrzeszenie BPS BFG Aktualności PSD2
21 PaĄdziernika 2020 17:22 Środa
Imieniny:Bernard, Celina, Dobromił, Elżbieta, Hilary, Klemencja, Pelagia, Pelagiusz, Urszula, Wszebora
Strona główna |  O banku | Statut Banku

wróć do menu

IX  System zarządzania

 

§ 46

1.       W Banku Spółdzielczym funkcjonuje system zarządzania.

2.       System zarządzania stanowi zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych, zachodzących w Banku Spółdzielczym oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej.

3.       W ramach systemu zarządzania w Banku Spółdzielczym funkcjonuje co najmniej:

1)      system zarządzania ryzykiem,

2)      system kontroli wewnętrznej.

4.        Zadaniem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku Spółdzielczego służące zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez Bank Spółdzielczy działalności.

5.        Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:

1)       skuteczności i efektywności działania Banku Spółdzielczego,

2)       wiarygodności sprawozdawczości finansowej,

3)       zgodności działania Banku Spółdzielczego z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

6.        System kontroli wewnętrznej obejmuje:

1)       mechanizmy kontroli ryzyka,

2)       badanie zgodności działania Banku Spółdzielczego z przepisami prawa                       i regulacjami wewnętrznymi,

3)       audyt wewnętrzny.

7.        Zarząd odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz działanie systemu kontroli wewnętrznej dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Banku Spółdzielczego.

8.        Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.

9.        Szczegółowe zasady i zakres systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym określa Regulamin kontroli wewnętrznej uchwalany przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

10.   W systemie kontroli wewnętrznej wyodrębnia się:

1)       kontrolę funkcjonalną obejmującą badanie zgodności działania Banku Spółdzielczego z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,

2)       kontrolę instytucjonalną obejmującą audyt wewnętrzny.

 

Kontrola funkcjonalna

 

§ 47

1.       Celem kontroli funkcjonalnej jest zapewnienie zgodności wykonywanych czynności z procedurami, limitami, przepisami, bieżące reagowanie na niedomagania i uchybienia, a także monitorowanie efektywności wdrożonych mechanizmów kontrolnych.

2.       Kontrola funkcjonalna sprawowana jest w zakresie jakości i poprawności wykonywanych czynności przez każdego pracownika oraz dodatkowo przez osoby z nim współpracujące i jego bezpośredniego przełożonego.

 

 

Kontrola instytucjonalna

 

§ 48

1.       Celem kontroli instytucjonalnej jest badanie, ocena i doskonalenie istniejących w Banku Spółdzielczym procedur i mechanizmów kontroli wewnętrznych oraz ich praktycznego przestrzegania.

2.       Kontrola instytucjonalna w Banku Spółdzielczym wykonywana jest przez komórkę kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego).

3.       Zadaniem komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego) jest badanie i ocena w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem Spółdzielczym, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku Spółdzielczego.

4.       Komórkę kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego) powołuje Zarząd. Zarząd     i Rada Nadzorcza są odpowiedzialne za stworzenie mechanizmów gwarantujących pracownikom komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego) niezależność przy wykonywaniu powierzonych zadań.

5.       Komórka kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego), wykonuje zadania zgodnie z rocznym planem kontroli wewnętrznej.

6.       Roczny plan kontroli wewnętrznej opracowywany jest na podstawie wniosków zgłaszanych przez dyrektorów oddziałów oraz członków organów Banku Spółdzielczego i zatwierdzany przez Zarząd w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok objęty planem.

7.       Szczegółowe zasady opracowywania planu kontroli wewnętrznej określa regulamin kontroli wewnętrznej.

8.       Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających      z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia są przekazywane okresowo, co najmniej raz w roku, Radzie Nadzorczej.

9.       Rada Nadzorcza może powołać ze swoich członków komitet do spraw kontroli wewnętrznej, który wykonuje czynności nadzorcze nad działalnością komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego).

§ 49

1.       Kontrola instytucjonalna w Banku Spółdzielczym może być w całości lub w części powierzona Bankowi Zrzeszającemu na zasadach określonych w umowie zrzeszenia. Decyzję w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.

2.       Kontrola, o której mowa w ust. 1, wykonywana jest zgodnie z rocznym planem kontroli wewnętrznej, który powinien być uzgodniony z Bankiem Zrzeszającym. W szczególnych przypadkach, kontrola może być przeprowadzona także na wniosek Banku Spółdzielczego.

3.       W przypadku powierzenia kontroli instytucjonalnej w całości Bankowi Zrzeszającemu w Banku Spółdzielczym nie tworzy się komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego), a postanowienia dotyczące kompetencji komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego) stosuje się odpowiednio do Banku Zrzeszającego.

 

 
  Logowanie Internet Banking
  zaloguj się  

instrukcja Internet Bankingu

4,5869
3,8706
4,2802
5,0472

  Kalkulatory: walutowy / depozytowy


„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.m-zbs.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.m-zbs.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies.