O banku    Placówki banku Bankomaty Oferta Oprocentowanie Prowizje i opłaty Zrzeszenie BPS BFG Aktualności PSD2
21 PaĄdziernika 2020 18:14 Środa
Imieniny:Bernard, Celina, Dobromił, Elżbieta, Hilary, Klemencja, Pelagia, Pelagiusz, Urszula, Wszebora
Strona główna |  O banku | Statut Banku

wróć do menu

XI  Gospodarka finansowa Banku Spółdzielczego

§ 51

1.       Bank Spółdzielczy prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego w interesie swoich członków.

2.       Majątek Banku Spółdzielczego jest prywatną własnością jego członków.

3.       W działalności gospodarczej Bank Spółdzielczy stosuje zabezpieczenia swoich należności w formach przewidzianych w prawie.

4.       Sposoby zabezpieczeń wierzytelności określa właściwy Regulamin oraz właściwa instrukcja służbowa Banku Spółdzielczego.

5.       Regulacje, o których mowa w ust. 4 uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

6.       Za swoje zobowiązania Bank Spółdzielczy odpowiada całym swoim majątkiem.

 

§ 52

1.       Bank Spółdzielczy prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego, w sposób zapewniający pokrycie z uzyskanych przychodów kosztów działalności oraz zobowiązań.

2.       Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 53

1.       Fundusze własne Banku Spółdzielczego obejmują:

1)       fundusze podstawowe Banku Spółdzielczego,

2)       fundusze uzupełniające Banku Spółdzielczego w kwocie nieprzewyższającej funduszy podstawowych Banku Spółdzielczego.

2.       Fundusze podstawowe Banku Spółdzielczego obejmują:

1)      fundusze zasadnicze Banku Spółdzielczego, które stanowi wpłacony fundusz udziałowy oraz fundusz zasobowy i fundusz rezerwowy:

a)       fundusz udziałowy, tworzony z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej oraz innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,

b)       fundusz zasobowy, tworzony z wpłat przez członków wpisowego                i z części nadwyżki bilansowej oraz innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,

c)       fundusz rezerwowy, tworzony z części nadwyżki bilansowej na pokrycie strat bilansowych Banku Spółdzielczego lub na inne cele,

2)      pozycje dodatkowe funduszy podstawowych:

a)       fundusz ogólnego ryzyka, tworzony z części nadwyżki bilansowej, na nie zidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,

b)       niepodzielony zysk z lat ubiegłych,

c)       zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego,

d)       inne pozycje bilansu Banku Spółdzielczego, określone przez Komisję Nadzoru Finansowego,

3)      pozycje pomniejszające fundusze podstawowe.

3.       Fundusze uzupełniające Banku Spółdzielczego obejmują:

1)      kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych ? utworzony na podstawie odrębnych przepisów,

2)      za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, w zakresie i trybie określonym w ustawie Prawo bankowe:

a)       dodatkową kwotę odpowiedzialności członków Banku Spółdzielczego,

b)       zobowiązania podporządkowane,

c)       fundusze tworzone ze środków własnych lub obcych,

d)       zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym charakterze,

3)      inne pozycje określone przez Komisję Nadzoru Finansowego w celu bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym,

4)      pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone przez Komisję Nadzoru Finansowego.

4.       Fundusz udziałowy oraz fundusz zasobowy mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie straty bilansowej Banku Spółdzielczego.

 

§ 54

Poza funduszami określonymi w § 53 ust. 1-3 Bank Spółdzielczy może tworzyć na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ następujące fundusze:

1)      zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2)      fundusz nagród i fundusz społeczno-kulturalny.

 

 

 

§ 55

1.       Nadwyżkę bilansową stanowi zysk Banku Spółdzielczego, pomniejszony o należny podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe, wynikające z odrębnych przepisów ustawowych.

2.       Podziału nadwyżki bilansowej dokonuje Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ podejmując w tym zakresie stosowną uchwałę. Co najmniej 5% nadwyżki bilansowej przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych.

3.       Część nadwyżki bilansowej, pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa w ust. 2 przeznacza się:

1)      na zwiększenie pozostałych funduszy własnych Banku Spółdzielczego,

2)      do podziału między członków Banku Spółdzielczego w formie oprocentowania udziałów; oprocentowanie może być wypłacone członkom lub dopisane do udziałów członkowskich proporcjonalnie do wartości posiadanych udziałów i okresu ich utrzymania w Banku Spółdzielczym za dany rok obrotowy; stopę oprocentowania uchwala Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/. W podziale uwzględnia się również byłych członków (ich spadkobierców), którym przysługują roszczenia o wypłatę udziałów,

3)      inne cele.

 

 

§ 56

1.       Strata bilansowa w Banku Spółdzielczym pokrywana jest według zasad i w terminach określonych w programie postępowania naprawczego, prowadzonym na podstawie ustawy Prawo bankowe.

2.       W przypadku pokrywania straty bilansowej z funduszy Banku Spółdzielczego, stratę pokrywa się w następującej kolejności:

1)      z funduszu zasobowego,

2)      z funduszu rezerwowego,

3)      z funduszu ogólnego ryzyka,

4)      z funduszu udziałowego.

3.       W okresie realizacji przez Bank Spółdzielczy programu postępowania naprawczego, zysk osiągany przez Bank Spółdzielczy jest przeznaczany w pierwszej kolejności na pokrycie strat, a następnie na zwiększenie funduszy własnych.

4.       Nadwyżki finansowe z lat następnych powinny być przeznaczone w pierwszej kolejności na przywrócenie prawidłowej wysokości udziałów odpisanych uprzednio na pokrycie strat.

 

§ 57

1.       Bank Spółdzielczy prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2.       Bank Spółdzielczy sporządza sprawozdanie finansowe, które pod względem rzetelności i prawidłowości podlega badaniu przez biegłego rewidenta, który na tę okoliczność sporządza opinię zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 
  Logowanie Internet Banking
  zaloguj się  

instrukcja Internet Bankingu

4,5869
3,8706
4,2802
5,0472

  Kalkulatory: walutowy / depozytowy


„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.m-zbs.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.m-zbs.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies.