O banku    Placówki banku Bankomaty Oferta Oprocentowanie Prowizje i opłaty Zrzeszenie BPS BFG Aktualności PSD2

5 Sierpnia 2020 09:54 Środa
Imieniny:Cyriak, Emil, Karolin, Maria, Nonna, Oswald, Oswalda, Stanisława
Strona główna |  Prowizje i opłaty |


 
 
 
TARYFA
PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE
ORAZ WYKONYWANIE  INNYCH CZYNNOŚCI

POBIERANYCH

W MORĄSKO-ZALEWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

/tekst ujednolicony wg stanu na 22.04.2020r./
 
I. Prowadzenie rachunków bankowych i przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych  
1.
Wpłata gotówki na rachunki prowadzone w innych bankach oraz od polecenia przelewu:
 
1)      kwoty do 499,99 zł
3,50 zł
2)      od kwoty 500,00 zł i powyżej  
1%
2.
Polecenie przelewu na rachunki  ZUS oraz polecenie przelewu w systemie ELIXIR                                              
3,90 zł /szt.
2a.
Polecenie przelewu w systemie SORBNET 2   
30,00 zł
3.
Wpłata gotówki na rachunki prowadzone w Banku MZBS
0,2% - 0,5%
nie mniej niż 3,90 zł
4.
Wypłata czeku gotówkowego z rachunku bankowego
(dotyczy również wypłat dokonywanych z konta zlecenie do wypłaty, wypłat gotówkowych na podstawie innych dokumentów, np. asygnata kasa wypłaci itp.)
0,3% - 0,5%
nie mniej niż 3,39 zł
5.
Polecenie przelewu  z rachunku rozliczeniowego w Banku MZBS:
1)      zewnętrznego
 
a)       w kwocie do 5 tys. zł
3,90 zł
b)      w kwocie powyżej 5 tys. zł
5,90 zł
2)      wewnętrznego na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe prowadzone w Banku MZBS
0,5%
nie mniej niż 3,30 zł
5a.
Polecenie przelewu w usłudze bankowości elektronicznej (Internet Banking):
 
1)      na inny rachunek prowadzony w Banku MZBS
bez opłat
2)      na rachunki w innych bankach
0,50 -1,50 zł
6.
Otwarcie rachunku rozliczeniowego:
 
1)      bieżącego
0,00 zł
2)      pomocniczego
0,00 zł
3)      dodatkowego
0,00 zł
6a.
Likwidacja rachunku rozliczeniowego dokonana w ciągu 3 miesięcy od dnia otwarcia
50,00 zł
7.
Prowadzenie rachunku bankowego bieżącego/pomocniczego/dodatkowego na rzecz:
 
 
1)      gospodarstw rolnych
15,00 zł /m-c
2)      pozostałych podmiotów gospodarczych
21,00 zł /m-c
3)      instytucji niekomercyjnych sektora niefinansowego, działających na rzecz gospodarstw domowych
21,00 zł /m-c
Na pisemny, umotywowany wniosek Posiadacza rachunku z grupy podmiotów, o których mowa w pkt 3, stawka opłaty może być ustalona decyzją Zarządu indywidualnie, w kwocie nie niższej jednak niż
(przy określaniu wielkości opłaty w tym trybie uwzględnia się charakter prowadzonej działalności klienta, wielkość obrotów pieniężnych, interes Banku)
5,00 zł
 
Zwalnia się osoby określone w pkt 1 i 2 od ponoszenia opłaty przez pierwsze 6 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności, liczonego od daty wpisu w rejestrze CEDIG lub KRS, albo daty utworzenia gospodarstwa rolnego
7a.
Usługa bankowości elektronicznej  (Internet Banking dla Firm):
 
1)      udostępnianie usługi (1 czytnik kart mikroprocesorowych + 1 karta)
100,00 zł
2)      wydanie dodatkowej karty
40,00 zł
3)      udostępnienie dodatkowego czytnika
80,00 zł
4)      dostęp do systemu IB dla Firm:
 
a)       dyspozycje składane wieloosobowo (usługa certyfikowana)
30,00 zł - 50,00 zł /m-c
b)      dyspozycje składane jednoosobowo (usługa niecertyfikowana):
 
  • dla gospodarstw rolnych
5,00 zł /m-c
  • dla przedsiębiorstw
9,00 zł /m-c
8.
 uchylony
 
9.
 uchylony
 
10.
Wydanie blankietów czekowych i poleceń przelewu ZUS
0,50 zł /szt.
11.
Zgłoszenie o utracie czeków i blankietów czekowych (w tym ror)
50,00 zł
12.
Sporządzenie:
 
1)      odpisu wyciągu bankowego za bieżący miesiąc
10,00 zł
2)      jednego dowodu do wyciągu
10,00 zł
3)      historii obrotów na rachunku (wyciągu bankowego):
 
a)       za każdy miesiąc roku bieżącego (z wyłączeniem wyciągu za bieżący miesiąc)
5,00 zł
nie więcej niż 30,00 zł
b)      za każdy miesiąc roku poprzedniego
10,00 zł
nie więcej niż 50,00 zł
13.
Zlecenie stałe
5,00 zł /szt.
13a.
Polecenie zapłaty
2,00zł/szt.
14.
Polecenie przelewu w przypadku, gdy banki pośredniczące dokonują obciążenia r-ku Banku MZBS za te czynności
według faktycznie poniesionych kosztów
15.
Wystawienie zastępczego dowodu wypłaty z rachunku
1,00 zł
16.
Wymiana banknotów na banknoty o mniejszych nominałach oraz bilon, a także wymiana bilonu na monety o większej wartości jednostkowej i banknoty:
 
1)      dla Klientów nieposiadających w Banku rachunków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
1%
nie mniej niż 5,00 zł
2)      dla pozostałych klientów
bez opłat
17.
Zmiana posiadania rachunku rozliczeniowego prowadzonego na rzecz gospodarstw rolnych ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
25,00 zł
18.
Zmiana karty wzoru podpisów na wniosek Klienta (za wyjątkiem zmian dotyczących dokumentów tożsamości)
10,00 zł
19.
Powiadomienie SMS:
 
 
1)       opłata miesięczna
3,00 zł
 
2)       za zmianę numeru telefonu
2,00 zł za
każdą dyspozycję
 
3)        rezygnacja z usługi:
 
 
a)  przed upływem roku
10,00 zł
 
b)  po upływie roku
0,00
II. Obsługa wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych          
1.
Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności
20,00 zł
2.
Ustalenie salda na książeczce oszczędnościowej, ror innego banku, drogą telefoniczną lub telegraficzną
20,00 zł
3.
Prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego:
 
1)        POL-Konto
5,00 zł/m-c
2)        POL-Konto Senior (rachunki otwarte do 15-07-2019r - 0,00 zł)
3,00 zł/m-c
3)        POL-Konto Junior, POL-Konto Student
0,00 zł/m-c
3a.
Usługa  bankowości elektronicznej - dostęp do usługi Internet Banking dla rachunku:
1)        POL-Konto
2)        POL-Konto Junior, POL-Konto Student
3)        POL-Konto Senior
 
 
4,00 zł /m-c
0,00 zł/m-c
2,00 zł/m-c
4.
Likwidacja wkładu oszczędnościowego
2,00 zł
5.
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (dotyczy wszystkich rodzajów rachunków)
0,5%
nie mniej niż 20,00 zł
6.
Obsługa książeczek oszczędnościowych:
 
1)      wystawienie nowej zamiast utraconej
10,00 zł
2)      umorzenie utraconej książeczki
1% wkładu
nie mniej niż 10,00 zł
i nie więcej niż 100,00 zł
3)      przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja)
10,00 zł
7.
Zlecenie stałe z ror i książeczki oszczędnościowej
2,00 zł /szt.
7a.
Polecenie zapłaty
2,00 zł/szt
8.
Dyspozycja (oświadczenie) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci:
 
1)      przyjęcie dyspozycji
12,00 zł
2)      odwołanie lub zmiana dyspozycji
12,00 zł
9.
Wydanie blankietu czekowego ror
2,00 zł /szt.
10.
Wystawienie zastępczego dowodu wypłaty z ror
1,00 zł
11.
Polecenie przelewu z ror na rachunki  rozliczeniowe klientów prowadzących działalność gospodarczą
0,5%
nie mniej niż 3,30 zł
12.
Polecenie przelewu z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na rachunki prowadzone w innych bankach dokonane w usłudze bankowości elektronicznej (Internet Banking):
1)        POL-Konto
2)        POL-Konto Junior, POL-Konto Student, POL-Konto Senior
 
1,00 zł/szt
0,00 zł/szt
13.
Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
25,00 zł
14.
Zmiana karty wzoru podpisów na wniosek Klienta (za wyjątkiem zmian dotyczących dokumentów tożsamości)
10,00 zł
15.
Dokonanie i potwierdzenie blokady środków na rachunku na rzecz:
 
 
1)         Banku MZBS
30,00 zł
 
2)         innego banku
50,00 zł
16.
Powiadomienia SMS:
 
 
1)         opłata miesięczna
3,00 zł
 
2)         za zmianę numeru telefonu
   2,00 zł za
każdą dyspozycję
 
3)         rezygnacja z usługi:
 
 
a)  przed upływem roku
10,00 zł
 
b)  po upływie roku
0,00 zł
17.
Rachunek oszczędnościowy POL-Konto/ZYSK:
 
 
1)         miesięczna opłata za prowadzenie rachunku                                             
2)         pierwsze w miesiącu polecenie przelewu lub wypłata gotówki      
3)         każde kolejne w miesiącu polecenie przelewu lub wypłata gotówki
4)         likwidacja rachunku         
0,00 zł
0,00 zł
             10,00 zł
             10,00 zł
18.
Podstawowy rachunek płatniczy /PRP/:
 
 
1)         otwarcie i prowadzenie rachunku
0,00 zł
2) realizacja pakietu obejmującego pięć poleceń przelewów krajowych w     miesiącu, w tym zleceń stałych w placówce Banku, z wyłączeniem polecenia  przelewu: wewnętrznego, SEPA, w walucie obcej
0,00 zł
 
 
3) realizacja pakietu obejmującego pięć wypłat w miesiącu dokonanych na terenie kraju kartą debetową wydaną do PRP z bankomatów innych niż bankomaty Grupy BPS
0,00 zł
 
 
4) wykonanie transakcji płatniczych, o których mowa i ponad ilość określoną w pkt 2:
 
 
        a) w placówce Banku
 
0,5% kwoty transakcji, nie mniej niż 3,30 zł
           b) w systemie Internet Banking
1,00 zł od transakcji
5) realizacja transakcji płatniczych, o których mowa i ponad ilość określoną w pkt 3
6,00 zł od transakcji
 
6) wykonanie transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do:
 
 
      a) płatności bezgotówkowych                                                              
0,00 zł
      b) płatności gotówkowych
 
2% kwoty transakcji, nie mniej niż 12,00 zł
7) realizacja polecenia przelewu SEPA
15,00 zł za przelew
Bank nie pobiera innych opłat, poza wymienionymi w pkt 4-7, w związku z prowadzeniem PRP.
 
III. Udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych                 
1.
Prowizja bankowa naliczana w % od kwoty przyznanych kredytów lub pożyczek:
 
 
1)      gotówkowych na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych:
 
a)    z ubezpieczeniem na życie Kredytobiorcy
5,9%
b)    bez ubezpieczenia
6,9%
1)1 w okresie od 1 marca 2019r. do 30 kwietnia 2019r. obowiązują promocyjne stawki prowizji wynoszące:
 
a)      ad 1) a
2,9%
b)      ad 1) b
3,9%
2)      na cele działalności rolniczej i gospodarczej, za wyjątkiem kredytów,             o których mowa w pkt 7 - 10
1,4% -1,9%
3)      odnawialnych dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczenio-wych POL-Konto od kwoty przyznanego debetu oraz kwoty udzielonego, odnowionego lub zwiększonego maksymalnego limitu zadłużenia
1%
4)      inwestycyjnych i obrotowych na cele rolnicze z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR:
 
a)       udzielenie
2,00%
b)      zaangażowanie wynikające z kredytu udzielonego do 31 grudnia 2014 r., wg stanu na 31 grudnia każdego roku w okresie kredytowania, płatna do 31 marca roku następnego (nie pobiera się prowizji w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu)
0,5%
5)      inwestycyjnych pomostowych na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, w zależności od:
- okresu kredytowania
- kwoty kredytu
- poziomu ryzyka kredytowego
- interesu Banku
1% - 2%
6)      obrotowych nieoprocentowanych dla producentów rolnych (linia KO), udzielanych na warunkach określonych przez ARiMR
0,25%
 
7)      inwestycyjnych na zakup gruntów rolnych na cele działalności rolniczej, budowę budynków gospodarczych na cele rolnicze
0,9% - 1,4%
 
8)      inwestycyjnych na cele działalności gospodarczej: zakup, budowę, remont, modernizację budynków gospodarczych
0,9% - 1,4%
 
9)      w rachunku bieżącym dla podmiotów gospodarczych i rolników, którzy nie posiadali przyznanego limitu kredytowego w ostatnich 12 miesiącach przed złożeniem wniosku
0,95%
 
10)  w rachunku bieżącym dla gospodarstw rolnych udzielonych w kredy-towej linii hipotecznej /HLK/
0,95% - 1,9%
 
11)  inwestycyjnych dla wspólnot mieszkaniowych pn. Wspólny remont
0,9%
2.
Gwarancja zapłaty i poręczenie bankowe
3% - 5%
3.
Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik
30,00 zł
4.
Wydanie odpisu umowy o kredyt
10,00 zł
5.
Sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki
30,00 zł
6.
Czynności związane z dyspozycjami w sprawie ulgi w spłacie kredytu (prolongaty), w zależności od:
- okresu prolongaty
- ryzyka kredytowego
- charakteru zastosowanej ulgi
do 2%
nie mniej niż 50,00 zł
7.
Wydanie oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej) podmiotu na jego wniosek
500,00 zł
8.
Wysłanie wezwania (monitu, upomnienia) do spłaty opóźnionego zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu lub innej ekspozycji kredytowej:
 
1)      na cele konsumpcyjne
zwrot rzeczywistych kosztów przesyłki poniesionych na rzecz operatora pocztowego
2)      na cele rolnicze i gospodarcze
30,00 zł
3)      wezwania wystawionego w trybie art. 75c ustawy z 29 sierpnia 1997 r.  Prawo bankowe
bez opłat
9.
Wydanie promesy udzielenia kredytu
100,00 zł
10.
Zmiana postanowień umowy kredytu innych niż określone w ust. 6 (aneks) na wniosek Kredytobiorcy
100,00 zł
11.
Sporządzenie historii kredytu
40,00 zł
12.
Sporządzenie kopii dokumentów
10,00 zł /szt.
13.
Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji kredytowej w okresie trwania umowy kredytu (dostarczenie polisy ubezpieczeniowej, dowodu rejestracyjnego pojazdu, operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego itp.)
30,00 zł
14.
Rozpatrzenie wniosku o wydanie zgody na bezobciążeniowe odłączenie nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę Banku
50,00 zł
15.
Sporządzenie i zawarcie ze stronami umowy przejęcia długu
0,3% kwoty przejmowanego długu nie mniej niż 250,00 zł
IV. Depozyty bankowe                                                                  
1.
Przechowywanie papierów wartościowych
1%
nie mniej niż 10,00 zł
i nie więcej niż 100,00 zł
2.
Przechowywanie kluczy
10,00 zł /m-c
V. Karty płatnicze                                                     
1.
Wydanie karty do rachunku:
1)      POL-Konto
2)      POL-Konto Junior, POL-Konto Student, POL-Konto Senior
15,00 zł
 0,00 zł
2.
Wznowienie karty
15,00 zł
3.
Wydanie duplikatu karty
15,00 zł
4.
Obsługa karty /od każdej karty wydanej do rachunku/:
 
 
1)      VISA Classic Debetowa
2)      VISA Classic Debetowa do rachunku POL-Konto Junior
2,60 zł/m-c
0,00 zł/m-c
 
3)      VISA PayWave
2,90 zł/m-c
 
4)      karta niespersonalizowana
2,60 zł/m-c
 
5)      MasterCard PayPass
2,90 zł/m-c
5.
Wypłata gotówki w bankomatach Zrzeszenia BPS i bankomatach innych banków należących do sieci Planet Cash
bez opłat
6.
Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju
bez opłat
7.
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
bez opłat
8.
Wypłata gotówki ? zagraniczna, w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w walucie EUR w ramach EOG ( Europejskiego Obszaru Gospodarczego)
1) POL-Konto
2) POL-Konto Junior, POL-Konto Student, POL-Konto Senior

 
 
 
6,00 zł
0,00 zł
9.
Wypłata gotówki ? zagraniczna, w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej, innej niż EUR oraz poza EOG
2% nie mniej niż 12,00zł
10.
Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju kartą wydaną do rachunku:
1) POL-Konto
2) POL-Konto Junior, POL-Konto Student, POL-Konto Senior
 
 
6,00 zł
0,00 zł
11.
Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie
2,00 zł
12.
Zastrzeżenie karty
bez opłat
13.
Rozpatrzenie reklamacji
bez opłat
14.
Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji
bez opłat
15.
Sporządzenie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany
5,00 zł
16.
Zmiana danych Użytkownika karty
3,00 zł
17.
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika
10,00 zł
VI. Karty płatnicze VISA Business Debetowa          
1.
Wydanie karty
25,00 zł
2.
Wznowienie karty
25,00 zł
3.
Wydanie duplikatu karty
25,00 zł
4.
Opłata za posiadanie karty
1) VISA Business
2) MasterCard Business PayPass
       
5,60 zł /m-c
5,90 zł /m-c
od każdej karty wydanej do rachunku
5.
Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju
bez opłat
6.
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
bez opłat
7.
Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszeń: Banku BPS S.A., GBW S.A.
0,20%
nie mniej niż 4,00 zł
8.
Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju
0,20%
nie mniej niż 4,00 zł
9.
Wypłata gotówki ? zagraniczna, w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w walucie EUR w ramach EOG ( Europejskiego Obszaru Gospodarczego)
2%
nie mniej niż 4,00 zł
10.
Wypłata gotówki - zagraniczna, w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej, innej niż EUR oraz poza EOG
2%
nie mniej niż 12,00 zł
11.
Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie
2,00 zł
12.
Zastrzeżenie karty
bez opłat
13.
Rozpatrzenie reklamacji
bez opłat
14.
Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji
bez opłat
15.
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany
5,00 zł
16.
Zmiana danych Użytkownika karty
3,00 zł
17.
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownik
10,00 zł
18.
 
Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty
10,00 zł
VII. Przekazy w obrocie dewizowym    
1.
Realizacja przelewu w obrocie dewizowym otrzymanego: 
 
 
1) z banków krajowych ( w systemie SEPA)
10,00 zł
 
2) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR (SEPA)

3) z banków zagranicznych w ramach EOG w innej walucie niż EUR oraz z poza EOG
0,00 zł
 
20,00 zł
2.
Realizacja przelewu w obrocie dewizowym wysyłanego: 
 
 
1) polecenie przelewu SEPA do banków krajowych
15,00 zł
 
2) polecenie przelewu SEPA do baków zagranicznych 
a) w kwocie do 5 tys. zł
b) w kwocie powyżej 5 tys zł
 
3,30 zł
5,00 zł
 
 
3) polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG
30,00 zł
 
4) realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym ("pilnym") dostępna w EUR, USD, GBP, PLN
120,00 zł
 
5) realizacja polecenia przelewu /polecenia wypłaty
Uwaga : niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków trzecich określone w pkt. 6 , w przypadku opcji kosztowej OUR 
 30,00 zł
 
6) zryczałtowane koszty banków trzecich (pośredniczących) pobierane z góry
 80,00 zł  Logowanie Internet Banking
  zaloguj się  

instrukcja Internet Bankingu

4,4060
3,7364
4,0806
4,8828

  Kalkulatory: walutowy / depozytowy


„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.m-zbs.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.m-zbs.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies.