O banku    Placówki banku Bankomaty Oferta Oprocentowanie Prowizje i opłaty Zrzeszenie BPS BFG Aktualności

21 Maja 2018 06:49 Poniedziałek
Imieniny:Donat, Donata, Jan, Kryspin, Przecława, Pudens, Tymoteusz, Walenty, Wiktor, Wiktoriusz
Strona główna |  Prowizje i opłaty |


 
TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 
ORAZ WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI POBIERANYCH
W MORĄSKO-ZALEWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

/tekst ujednolicony wg. stanu na 1.07.2017r./
 
 
I. Prowadzenie rachunków bankowych i przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych 
1.
Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach oraz od przekazów
 
1)      do kwoty 499,99 zł
2,00 zł
2)      od kwoty 500,00 zł i powyżej  
1%
2.
Przyjęcie przelewu ZUS oraz realizacja przelewów pieniężnych w systemie ELIXIR                                              
3,30 zł /szt.
2a.
Realizacja przelewów pieniężnych w systemie SORBNET 2
koszty BPS SA
+ marża Banku 15,00 zł
3.
Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w MZBS oraz od przekazów
0,2% - 0,5%
nie mniej niż 3,30 zł
4.
Wypłaty czeków gotówkowych z rachunków bankowych
(dotyczy również wypłat dokonywanych z konta "zlecenie do wypłaty", wypłat gotówkowych na podstawie innych dokumentów, np. asygnata; kasa wypłaci itp.)
0,3% - 0,5%
nie mniej niż 3,30 zł
5.
Realizacja dyspozycji przekazania środków pieniężnych z rachunku bankowego
 
1)      na rachunki prowadzone w innych bankach:
 
a)      w kwocie do 5 tys. zł
3,30 zł
b)      w kwocie powyżej 5 tys. zł
5,00 zł
2)      na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe prowadzone w Oddziałach Banku
0,5%
nie mniej niż 3,30 zł
5a.
Operacja przekazania środków pieniężnych w systemie Internet Banking z rachunku rozliczeniowego prowadzonego w MZBS
 
1)      na inny rachunek prowadzony w Oddziałach MZBS
bez opłat
2)      na rachunki w innych bankach
0,50 - 1,50 zł
6.
Otwarcie rachunku rozliczeniowego
 
1)      bieżącego
0,00 zł
2)      pomocniczego
0,00 zł
3)      dodatkowego
0,00 zł
6a.
Likwidacja rachunku rozliczeniowego dokonana w ciągu 3 miesięcy od dnia otwarcia
50,00 zł
7.
Prowadzenie rachunku bankowego bieżącego/pomocniczego/dodatkowego na rzecz:
 
 
1)      gospodarstw rolnych
15,00 zł /m-c
2)      pozostałych podmiotów gospodarczych
21,00 zł /m-c
3)      instytucji niekomercyjnych sektora niefinansowego, działających na rzecz gospodarstw domowych
21,00 zł /m-c
Na pisemny, umotywowany wniosek Posiadacza rachunku z grupy podmiotów, o których mowa w pkt.3, stawka opłaty może być ustalona decyzją Zarządu indywidualnie, w kwocie nie niższej jednak niż
(przy określaniu wielkości opłaty w tym trybie uwzględnia się charakter prowadzonej działalności klienta, wielkość obrotów pieniężnych, interes Banku)
5,00 zł
 
Zwalnia się osoby określone w pkt 1 i 2 od ponoszenia opłaty przez pierwsze 6 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności, liczonego od daty wpisu w rejestrze CEDIG lub KRS, albo daty utworzenia gospodarstwa rolnego
7a.
Usługa obsługi rachunków rozliczeniowych firm poprzez sieć Internet (Internet Banking dla Firm)
 
1)      udostępnianie usługi (1 czytnik kart mikroprocesorowych + 1 karta)
100,00 zł
2)      wydanie dodatkowej karty
40,00 zł
3)      udostępnienie dodatkowego czytnika
80,00 zł
4)      dostęp do systemu IB dla Firm
 
a)      dyspozycje składane wieloosobowo (usługa certyfikowana)
30,00 zł - 50,00 zł /m-c
b)      dyspozycje składane jednoosobowo (usługa niecertyfikowana):
 
  • dla gospodarstw rolnych
5,00 zł /m-c
  • dla przedsiębiorstw
9,00 zł /m-c
8.
Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego
10,00 zł
9.
Przyjęcie i wykonanie pilnej dyspozycji w formie zlecenia telekomunikacyjnego (opłatę pobiera się niezależnie od zryczałtowanej opłaty telekomunikacyjno-pocztowej)
20,00 zł /szt.
10.
Wydanie blankietów czekowych i poleceń przelewu ZUS
0,50 zł /szt.
11.
Zgłoszenie o utracie czeków i blankietów czekowych (w tym ror)
50,00 zł
12.
Sporządzenie
 
1)      odpisu wyciągu bankowego za bieżący miesiąc
10,00 zł
2)      jednego dowodu do wyciągu
10,00 zł
3)      historii obrotów na rachunku (wyciągu bankowego)
 
a)      za każdy miesiąc roku bieżącego (z wyłączeniem wyciągu za bieżący miesiąc)
5,00 zł
nie więcej niż 30,00 zł
b)      za każdy miesiąc roku poprzedniego
10,00 zł
nie więcej niż 50,00 zł
13.
Dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta
5,00 zł /szt.
14.
Dokonywanie przelewów Klientów w przypadku, gdy banki pośredniczące dokonują obciążenia r-ku MZBS za te czynności
według faktycznie poniesionych kosztów
15.
Wystawienie zastępczego dowodu wypłaty z rachunku
1,00 zł
16.
Wymiana banknotów na banknoty o mniejszych nominałach oraz bilon, a także wymiana bilonu na monety o większej wartości jednostkowej i banknoty
 
1)      dla Klientów nie posiadających w Banku rachunków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
1%
nie mniej niż 3,30 zł
2)      dla pozostałych klientów
bez opłat
17.
Zmiana posiadania rachunku rozliczeniowego prowadzonego na rzecz gospodarstw rolnych ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
25,00 zł
18.
Zmiana karty wzoru podpisów na wniosek Klienta (za wyjątkiem zmian dotyczących dokumentów tożsamości)
10,00 zł
19.
Usługa SMS Banking:
 
 
1)      opłata miesięczna
3,00 zł
 
2)      za zmianę numeru telefonu
2,00 zł za
każdą dyspozycję
 
3)       rezygnacja z usługi:
 
 
a)  przed upływem roku
10,00 zł
 
b)  po upływie roku
0,00
II. Obsługa wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych          
1.
Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności
20,00 zł
2.
Ustalenie salda na książeczce oszczędnościowej, ror innego banku, drogą telefoniczną lub telegraficzną
20,00 zł
3.
Prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
5,00 zł /m-c
3a.
Udostępnienie usługi dokonywania przekazu środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego POL-Konto w systemie Internet Banking
4,00 zł /m-c
4.
Likwidacja wkładu oszczędnościowego
2,00 zł
5.
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (dotyczy wszystkich rodzajów rachunków)
0,5%
nie mniej niż 20,00 zł
6.
Obsługa książeczek oszczędnościowych
 
1)      wystawienie nowej zamiast utraconej
10,00 zł
2)      umorzenie utraconej książeczki
1% wkładu
nie mniej niż 10,00 zł
i nie więcej niż 100,00 zł
3)      przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja)
10,00 zł
7.
Dokonywanie jednorazowych i stałych zleceń z ror i książeczek oszczędnościowych
2,00 zł /szt.
8.
Dyspozycja (oświadczenie) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
 
1)      przyjęcie dyspozycji
12,00 zł
2)      odwołanie lub zmiana dyspozycji
12,00 zł
9.
Wydanie blankietu czekowego ror
2,00 zł /szt.
10.
Wystawienie zastępczego dowodu wypłaty z ror
1,00 zł
11.
Realizacja przelewów z ror na rachunki bankowe klientów prowadzących działalność gospodarczą
0,5%
nie mniej niż 3,30 zł
12.
Operacja przekazania środków pieniężnych z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego POL-Konto na rachunki prowadzone w innych bankach dokonana w systemie Internet Banking
1,00 zł
13.
Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
25,00 zł
14.
Zmiana karty wzoru podpisów na wniosek Klienta (za wyjątkiem zmian dotyczących dokumentów tożsamości)
10,00 zł
15.
Dokonanie i potwierdzenie blokady środków na rachunku na rzecz:
 
 
1)      Banku MZBS
30,00 zł
 
2)      innego banku
50,00 zł
16.
Usługa SMS Banking:
 
 
1)      opłata miesięczna
3,00 zł
 
2)      za zmianę numeru telefonu
2,00 zł za
każdą dyspozycję
 
3)       rezygnacja z usługi:
 
 
a)  przed upływem roku
10,00 zł
 
b)  po upływie roku
0,00 zł
17.
Rachunek oszczędnościowy POL-Konto/ZYSK
 
 
1)      miesięczna opłata za prowadzenie rachunku                                    
2)      wykonanie jednej operacji obciążeniowej w miesiącu /wypłata/      
3)      wykonanie każdej kolejnej operacji obciążeniowej w miesiącu /wypłata/
4)      likwidacja rachunku              
0,00 zł
0,00 zł
             10,00 zł
             10,00 zł
III. Udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych                
1.
Prowizja bankowa naliczana w % od kwoty przyznanych kredytów lub pożyczek:
 
 
1)      gotówkowych na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych
 
a)      kredyt Bezpieczna Gotówka /standardowy/
5%
b)      kredyt bezpieczna Gotówka pn. "Kredyt słoneczny":
 
  • z ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy
5,9%
  • bez ubezpieczenia
6,9%
2)      na cele działalności rolniczej i gospodarczej, za wyjątkiem kredytów, o których mowa w pkt 7 i 8
1,9%
3)      odnawialnych dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczenio-wych POL-Konto od kwoty przyznanego debetu oraz kwoty udzielonego, odnowionego lub zwiększonego maksymalnego limitu zadłużenia
1%
4)      inwestycyjnych i obrotowych na cele rolnicze z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR
 
a)      udzielenie
1,85%
b)      zaangażowanie wynikające z kredytu udzielonego do 31 grudnia 2014 r., wg stanu na 31 grudnia każdego roku w okresie kredytowania, płatna do 31 marca roku następnego (nie pobiera się prowizji w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu)
0,5%
5)      inwestycyjnych pomostowych na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, w zależności od:
- okresu kredytowania
- kwoty kredytu
- poziomu ryzyka kredytowego
- interesu Banku
1% - 2%
6)      obrotowych nieoprocentowanych dla producentów rolnych (linia KO), udzielanych na warunkach określonych przez ARiMR
0,25%
 
7)      inwestycyjnych na zakup gruntów rolnych na cele działalności rolniczej
0,9% - 1,4%
 
8)      inwestycyjnych na zakup nieruchomości na cele działalności gospodarczej
0,9% - 1,4%
 
9)      w rachunku bieżącym dla podmiotów gospodarczych i rolników, którzy nie posiadali przyznanego limitu kredytowego w ostatnich 12 miesiącach przed złożeniem wniosku
0,95%
 
10)  inwestycyjnych dla wspólnot mieszkaniowych pn. "Wspólny remont"
0,9%
2.
Gwarancja zapłaty i poręczenie bankowe
3% - 5%
3.
Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik
20,00 zł
4.
Wydanie odpisu umowy o kredyt
10,00 zł
5.
Sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki
10,00 zł
6.
Czynności związane z dyspozycjami w sprawie ulgi w spłacie kredytu (prolongaty), w zależności od
- okresu prolongaty
- ryzyka kredytowego
- charakteru zastosowanej ulgi
do 2%
nie mniej niż 50,00 zł
7.
Wydanie oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej) podmiotu na jego wniosek
500,00 zł
8.
Wysłanie wezwania (monitu, upomnienia) do spłaty opóźnionego zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu lub innej ekspozycji kredytowej
 
1)      na cele konsumpcyjne
zwrot rzeczywistych kosztów przesyłki poniesionych na rzecz operatora pocztowego
2)      na cele rolnicze i gospodarcze
30,00 zł
3)      wezwania wystawionego w trybie art. 75c ustawy z 29 sierpnia 1997 r.  - Prawo bankowe
bez opłat
9.
Wydanie promesy udzielenia kredytu
100,00 zł
10.
Zmiana postanowień umowy kredytu innych niż określone w ust. 6 (aneks) na wniosek Kredytobiorcy
100,00 zł
11.
Sporządzenie historii kredytu
40,00 zł
12.
Sporządzenie kopii dokumentów
10,00 zł /szt.
13.
Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji kredytowej w okresie trwania umowy kredytu (dostarczenie polisy ubezpieczeniowej, dowodu rejestracyjnego pojazdu, operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego itp.)
30,00 zł
14.
Rozpatrzenie wniosku o wydanie zgody na bezobciążeniowe odłączenie nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę Banku
50,00 zł
15.
Sporządzenie i zawarcie ze stronami umowy przejęcia długu
0,3% kwoty przejmowanego długu nie mniej niż 250,00 zł
IV. Depozyty bankowe                                                                  
1.
Przechowywanie papierów wartościowych
1%
nie mniej niż 10,00 zł
i nie więcej niż 100,00 zł
2.
Przechowywanie kluczy
10,00 zł /m-c
V. Karty płatnicze                                                     
1.
Wydanie karty
15,00 zł
2.
Wznowienie karty
15,00 zł
3.
Wydanie duplikatu karty
15,00 zł
4.
Obsługa karty /od każdej karty wydanej do rachunku/
 
 
1)      VISA Classic Debetowa
2,60 zł/m-c
 
2)      VISA PayWave
2,90 zł/m-c
 
3)      karta niespersonalizowana
2,60 zł/m-c
5.
Wypłata gotówki w bankomatach Zrzeszenia BPS i bankomatach innych banków należących do sieci Planet Cash
bez opłat
6.
Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju
bez opłat
7.
Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą
bez opłat
8.
Wypłata gotówki w bankomatach za granicą
2%
nie mniej niż 12,00 zł
9.
Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju
6,00 zł
10.
Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie
2,00 zł
11.
Zastrzeżenie karty
bez opłat
12.
Rozpatrzenie reklamacji
bez opłat
13.
Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji
bez opłat
14.
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany
5,00 zł
15.
Zmiana danych Użytkownika karty
3,00 zł
16.
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika
10,00 zł
VI. Karty płatnicze VISA Business Debetowa         
1.
Wydanie karty
25,00 zł
2.
Wznowienie karty
25,00 zł
3.
Wydanie duplikatu karty
25,00 zł
4.
Opłata za posiadanie karty wraz z jej ubezpieczeniem
5,60 zł /m-c
od każdej karty wydanej do rachunku
5.
Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju
bez opłat
6.
Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą
bez opłat
7.
Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszeń: Banku BPS S.A., GBW S.A., MR Bank S.A.
0,20%
nie mniej niż 4,00 zł
8.
Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju
0,20%
nie mniej niż 4,00 zł
9.
Wypłata gotówki w bankomatach za granicą
2%
nie mniej niż 12,00 zł
10.
Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie
2,00 zł
11.
Zastrzeżenie karty
bez opłat
12.
Rozpatrzenie reklamacji
bez opłat
13.
Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji
bez opłat
14.
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany
5,00 zł
15.
Zmiana danych Użytkownika karty
3,00 zł
16.
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownik
10,00 zł
17.
Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty
10,00 zł
VII. Przekazy w obrocie dewizowym   
1.
Przekazy eksportowe (przychodzące)
prowizja wygenerowana przez BPS + marża w wysokości 12,00 zł
2.
Przekazy importowe (wychodzące)
prowizja wygenerowana przez BPS + marża w wysokości 25,00 zł
3.
Za pozostałe czynności związane z realizacją przekazów w obrocie dewizowym opłaty pobierane są przez Bank zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Bank BPS S.A. za czynności bankowe dla Banków Spółdzielczych zrzeszonych i współpracujących z Bankiem BPS S.A..
 
 
Zmiany tekstu jednolitego Taryfy .........., dokonane uchwałami Zarządu Banku MZBS:
1)  nr 33/2015 z 04.12.2015r.
2)  nr 2/2016 z 29.01.2016r.
3)  nr 6/2016 z 29.02.2016r.
4)  nr 12/2016 z 25.03.2016r.
5)  nr 33/2016 z 07.09.2016r.
6)  nr 41/2016 z 26.10.2016r.
7)  nr 2/2017 z 22.02.2017r.
8)  nr 5/2017 z 29.03.2017r.
9)  nr 11/2017 z 24.05.2017r.
   Logowanie Internet Banking
  zaloguj się  

instrukcja Internet Bankingu

4,2958
3,6385
3,6413
4,9117

  Kalkulatory: walutowy / depozytowy


„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.m-zbs.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.m-zbs.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies.