O banku    Placówki banku Bankomaty Oferta Oprocentowanie Prowizje i opłaty Zrzeszenie BPS BFG Aktualności PSD2
28 Września 2022 08:56 Środa
Imieniny:Jan, Laurencjusz, Wawrzyniec, Luba, Lubosza, Marek, Nikita, Salomon, Sylwin, Wacław, Wacława, Więcesław
Strona główna |  O banku | Statut Banku

wróć do menu
 
II  Cel i przedmiot działania Banku Spółdzielczego 

1. Bank Spółdzielczy, działając w interesie swoich członków, prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek  organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli posiadają zdolność prawną.
2. Przedmiot działania Banku Spółdzielczego obejmuje następujące czynności bankowe:
     1)      przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
     2)      prowadzenie innych rachunków bankowych,
     3)      udzielanie kredytów,
     4)      udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych,
     5)      przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
     6)      udzielanie pożyczek pieniężnych,
     7)      operacje czekowe i wekslowe,
     8)      wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
     9)      nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
   10)  przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
   11)  udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
   12)  pośredniczenie w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym. Przekazy pieniężne dokonywane są za pośrednictwem Banku Zrzeszającego.
3. Czynności bankowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 3, 4, 6 i 11, Bank Spółdzielczy może wykonywać z osobami fizycznymi zamieszkującymi lub prowadzącymi przedsiębiorstwo na terenie działania Banku Spółdzielczego lub z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, a posiadającymi zdolność prawną, mającymi siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku Spółdzielczego
4. Czynności bankowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 4 i 11 Bank Spółdzielczy może wykonywać w zakresie i trybie uzgodnionym z Bankiem Zrzeszającym.
5. Bank Spółdzielczy wykonuje również następujące czynności:
    1)      obejmuje lub nabywa akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
    2)      dokonuje, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
    3)      nabywa i zbywa nieruchomości,
    4)      świadczy usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,
    5)      świadczy usługi finansowe w zakresie:
        a) działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,
        b) pośrednictwa przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych.            
6) pośredniczy w zawieraniu umów w zakresie świadczenia usług certyfikacyjnych.
6. Bank Spółdzielczy jest obowiązany do sprzedaży składników majątku, o których mowa w ust. 5 pkt. 3, w odniesieniu do:
            1)      nieruchomości - w okresie nie dłuższym niż 5 lat od daty nabycia,
            2)      pozostałych składników majątku - w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty nabycia.
7.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 6, nie spoczywa na Banku Spółdzielczym, jeżeli przejęte składniki majątku wykorzysta do prowadzenia własnej działalności bankowej.
8. Każdorazowe objęcie lub nabycie, o którym mowa w ust. 5 pkt.1, dokonywane w granicach określonych w ustawie Prawo bankowe, wymaga uzyskania zgody Banku Zrzeszającego. Zgody Banku Zrzeszającego nie wymaga obejmowanie lub nabywanie akcji lub praw z akcji lub udziałów banków.
9. Bank Spółdzielczy może, w drodze umowy zawartej na piśmie, na zasadach określonych w ustawie prawo bankowe, powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, wykonywanie wyłącznie:
          1) w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego pośrednictwa w zakresie czynności wymienionych w art.5 i 6 ustawy prawo bankowe określonych w przedmiocie działania banku spółdzielczego,
          2) czynności faktycznych związanych z działalnością bankową.
10. Szczegółowe zasady, zakres i tryb powierzenia, o którym mowa w ust. 9 określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
 
§ 4
Czynności, o których mowa w postanowieniach Statutu określających przedmiot działania Banku Spółdzielczego, należy sklasyfikować według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).  Logowanie Internet Banking
  zaloguj się  

„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.m-zbs.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.m-zbs.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies.