O banku    Placówki banku Bankomaty Oferta Oprocentowanie Prowizje i opłaty Zrzeszenie BPS BFG Aktualności PSD2

28 Września 2022 07:39 Środa
Imieniny:Jan, Laurencjusz, Wawrzyniec, Luba, Lubosza, Marek, Nikita, Salomon, Sylwin, Wacław, Wacława, Więcesław
Strona główna |  O banku3 | Statut Banku

wróć do menu
III  Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5
1.       Członkiem Banku Spółdzielczego (zwanym dalej członkiem lub członkiem Banku Spółdzielczego) może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.
2.       Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego deklaracja powinna              zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną ? jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.
3.       Wszelkie zmiany danych w deklaracji oraz deklarowanie dalszych udziałów wymagają zachowania formy pisemnej.
4.       O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.
5.       O uchwale o przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego lub uchwale odmawiającej przyjęcia, zzastrzeżeniem § 6 ust. 4 zdanie 3 składający deklarację powinien zostać powiadomiony pisemnie w              ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
6.       Od decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Banku Spółdzielczego, zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
7.       Rada Nadzorcza zobowiązana jest rozpatrzyć odwołanie w terminie trzech miesięcy od daty jego otrzymania. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w tej sprawie jest ostateczna.

§ 6
1.        Członkowie mają prawo:
       1)      brać udział w Walnych Zgromadzeniach /Zebraniach Przedstawicieli/ i Zebraniach Grup Członkowskich,
       2)      wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
       3)      otrzymać odpis statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami                  finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi,
       4)      uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
       5)      przeglądać rejestr członków,
       6)      oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jego dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.
2.  Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.
3.  Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Bankowi Spółdzielczemu wskazać osobę, której Bank Spółdzielczy obowiązany jest po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z             tego tytułu nie należy do spadku.
4.  Jeżeli członek nie wskazał osoby, o której mowa w ust. 3, spadkobierca zmarłego członka Banku Spółdzielczego dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem Banku Spółdzielczego lub złożył deklarację                       przystąpienia do Banku Spółdzielczego. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który uzyskuje prawo do udziałów, chyba że podzielą oni udziały między tych         spadkobierców, którzy złożyli deklarację przystąpienia do Banku Spółdzielczego. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków Banku Spółdzielczego spadkobierców dziedziczących udziały, jeżeli             odpowiadają oni wymogom określonym w Statucie.
 
 
 
§ 7
Członkowie są zobowiązani:
1)   wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
2)   stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
3)   troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
4)   brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani,
5)   uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,
6)   zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.
§ 8
Zarząd prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ? ich nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania. Członek Banku Spółdzielczego, jego małżonek i wierzyciel członka lub Banku Spółdzielczego ma prawo przeglądać rejestr.
 
§ 9
1.       Członkostwo ustaje na skutek:
   1)      wystąpienia za wypowiedzeniem,
   2)      wykreślenia z rejestru członków,
   3)      wykluczenia,
   4)      śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.
2.        Wystąpienie może nastąpić w każdym czasie za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za datę wystąpienia uważa               się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia i z tym dniem skreśla się członka z rejestru.
3.        Bank Spółdzielczy może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka.
 
§ 10
Członek może być wykreślony z rejestru członków w przypadku gdy:
1)      przestał odpowiadać wymogom przewidzianym w Statucie i przepisach prawa, jakim winien odpowiadać członek,
2)      nie wykonuje obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych,  w tym również gdy nie wpłacił wpisowego lub nie wniósł udziałów w terminie przewidzianym w niniejszym Statucie.
 
§ 11
1.        Skreślenie z rejestru członków następuje w razie śmierci członka, ze skutkiem od dnia zgonu.
2.        Skreślenie z rejestru członków następuje również w przypadku ustania osoby prawnej, która jest członkiem Banku Spółdzielczego, ze skutkiem od dnia utraty osobowości prawnej.
3.        Jeżeli zmarły członek pozostawił więcej niż jednego spadkobiercę, spadkobiercy powinni w celu wykonywania przechodzących na nich praw majątkowych zmarłego ustanowić wspólnego pełnomocnika lub wskazać zarządcę ustanowionego przez sąd przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Kodeksu cywilnego o zarządzie rzeczą wspólną.

§ 12
1.     Wykluczenie członka może nastąpić, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Banku Spółdzielczym nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub dobrymi            obyczajami.
2.     Przyczynę wykluczenia stanowią:
     1)   umyślne działanie na szkodę Banku Spółdzielczego lub działanie wbrew jego interesom lub interesom innych członków,
     2)   uporczywe i zawinione niewykonywanie istotnych obowiązków statutowych lub zobowiązań wobec Banku Spółdzielczego.
 
§ 13
1.       Wykluczenia lub wykreślenia członków dokonuje Rada Nadzorcza. Przed podjęciem uchwały Rada Nadzorcza ma obowiązek wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka. Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie z uzasadnieniem o jego wykreśleniu albo wykluczeniu w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
2.       Członek wykluczony lub wykreślony z rejestru członków ma prawo:
1)       odwołać się od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ - odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia członkowi zawiadomienia o treści uchwały z uzasadnieniem,
2)       zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia uchwały z uzasadnieniem.
3.       Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/, o ile wpłynie z zachowaniem terminu wymaganego do zwołania Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/, nie później jednak niż w ciągu 12 miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Odwołujący się członek powinien być zawiadomiony o terminie Walnego Zgromadzenia / Zebrania Przedstawicieli/ co najmniej dwa tygodnie przed tym terminem. Odwołujący się ma prawo być obecny na posiedzeniu przy rozpatrywaniu odwołania i je popierać. Bank Spółdzielczy doręcza odwołującemu się odpis uchwały Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.
4.       Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
1)       bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia            /Zebrania Przedstawicieli/,
2)       bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do                 sądu uchwały Rady Nadzorczej,
3)       bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/,
4)       prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.
 
 
§ 14
1.   W sprawach spornych między członkiem a Bankiem Spółdzielczym rozpatrywanych w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania:
1)      od uchwał Zarządu ? do Rady Nadzorczej,
2)      od uchwał Rady Nadzorczej ? do Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.
2.   W każdym przypadku odwołanie przysługuje tylko do jednego organu Banku Spółdzielczego i może być wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia z uzasadnieniem o uchwale Zarządu lub Rady Nadzorczej, które powinno zawierać pouczenie o prawie odwołania od uchwały, terminie jego wniesienia oraz skutkach jego niezachowania. Wniesienie odwołania po terminie powoduje jego odrzucenie i uprawomocnienie się zaskarżonej uchwały. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie wskazanego terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący się usprawiedliwi je wyjątkowymi okolicznościami.
3.   Rada Nadzorcza powinna rozpatrzyć odwołanie w terminie 3 miesięcy, a Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ na najbliższym posiedzeniu, nie później niż w ciągu 12 miesięcy. Bank Spółdzielczy jest zobowiązany doręczyć odwołującemu się członkowi uchwałę organu odwoławczego na piśmie wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 2 tygodni od daty jej podjęcia.
4.  Wniesienie odwołania powoduje zawieszenie biegu przedawnienia lub terminów zawitych do dnia zakończenia postępowania wewnątrz spółdzielczego, jednak przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpoznać odwołanie.
5.  W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrz spółdzielcze ulega umorzeniu.
   Logowanie Internet Banking
  zaloguj się  

„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.m-zbs.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.m-zbs.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies.