O banku    Placówki banku Bankomaty Oferta Oprocentowanie Prowizje i opłaty Zrzeszenie BPS BFG Aktualności PSD2

3 Grudnia 2022 13:07 Sobota
Imieniny:Franciszek, Kasjan, Ksawery, Lucjusz, Unimir
Strona główna |  BFG |Gwarantowanie depozytów

 
 
Uprzejmie informujemy, że Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm).
Poniżej przedstawiamy zasady funkcjonowania systemu gwarantowania środków pieniężnych:
1. Za dzień spełnienia warunku gwarancji uznaje się dzień wskazany w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego jako dzień zawieszenia działalności Banku i ustanowienia zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej oraz wystąpienie do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.
2.Zgodnie z przywołaną ustawą podmiotami stosunku gwarancji są:
1)Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
2)Posiadacz rachunku - jeżeli jest stroną umowy imiennego rachunku bankowego lub posiada wynikającą z czynności bankowej wierzytelność wobec Banku, potwierdzoną wystawionym przez Bank dokumentem imiennym,
3)osoba uprawniona do wypłaty środków pieniężnych z Rachunku z tytułu poniesionych wydatków na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku - w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, jeżeli jej wierzytelność wobec Banku stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji,
4)osoba uprawniona do Wypłaty środków pieniężnych z Rachunku na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, złożonej przez Posiadacza rachunku, jeżeli jej wierzytelność wobec Banku stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji.
3.Przedmiotem gwarancji (środkiem gwarantowanym) są:
1)wierzytelności Posiadacza rachunku wobec Banku z tytułu:
a) środków pieniężnych zgromadzonych przez niego w Banku na rachunkach imiennych,
b)jego należności wynikające z innych czynności bankowych,
według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji,potwierdzone wystawionymi przez Bank dokumentami imiennymi, powiększone o odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji,
2)wierzytelności osób wskazanych w ust. 2 pkt 3 i 4, z zastrzeżeniem art. 26q ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym - o ile wierzytelności te stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji.
4.Nie są objęte ochroną wierzytelności opisane w ust. 3 pkt 1, jeżeli przysługują:
1)osobom posiadającym w dniu spełnienia warunku gwarancji pakiet co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, a także osób, które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384), w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,
2)członkom zarządów i rady nadzorczej Banku oraz osobom pełniącym w nim funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali Banku, dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów Banku - w przypadku, gdy osoby te pełniły swoje funkcje:
a)w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź
b)w okresie bieżącego roku obrotowego lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,
3)posiadaczom rachunków, co do których orzeczono prawomocnym wyrokiem, iż środki objęte obowiązkowym systemem gwarantowania są przedmiotem pochodzącym bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa przewidzianego w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) albo zostały uznane za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość; środki te nie korzystają z ochrony systemu gwarantowania w części co do, której orzeczono przepadek.
5. Środki gwarantowane objęte są w stu procentach obowiązkowym systemem gwarantowania, do wysokości określonej w ust. 6, odpowiednio od dnia wniesienia środków pieniężnych na Rachunek lub od dnia dokonania czynności bankowej do dnia spełnienia warunku gwarancji, o ile środki zostały wniesione a czynność bankowa dokonana nie później niż do dnia poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji.
6. Maksymalna wysokość roszczeń Posiadacza rachunku w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wynosi 100.000 euro (łącznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z Umową w części dotyczącej danego rachunku bankowego), niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach bankowych Posiadacz posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w Banku.
7.W przypadku rachunków wspólnych, kwota gwarantowana jest wyliczana odrębnie dla każdego ze współposiadaczy stosownie do udziału każdego z nich wynikającego z postanowień umowy rachunku bankowego, a w ich braku - w częściach równych, a następnie obliczana wartość gwarancji dla każdej z części, z uwzględnieniem postanowień ust. 6.
8. Kwota, o której mowa w ust. 6, podlega przeliczeniu na złote według średniego kursu z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.
9. Osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 - 4, nie traci prawa do dochodzenia od Banku swych roszczeń ponad kwotę wierzytelności objętą gwarancją.
10. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci należne środki w terminie do 20 dniu roboczych od dnia zawieszenia działalności Banku.
11.Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.
 
Jednocześnie pragniemy poinformować, że informacje o systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych można uzyskać pod adresem www.bfg.pl .
Zapraszamy do korzystania z oferty produktowej naszego Banku.  Logowanie Internet Banking
  zaloguj się  

„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.m-zbs.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.m-zbs.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies.